Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji šumskog kamionskog puta Nevačka-Brda

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-718/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebić
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska pošta(e mail):uprava@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija šumskog kamionskog puta "Nevačka-Brda"
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dužina puta 2,756km
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
397.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Po ponudi
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz o ukupnoj realizaciji poslova
koji su predmet ugovora, u minimalnom iznosu 1.000.000,00 KM, za
poslednje tri godine.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Rok izvođenja radova, učešće:10,00 %
3. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 11.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 13.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.6.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: ŠG "Visočnik" Han Pijesak, Solunskih dobrovoljaca 3
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti dokaz o uplati naknade za otkup tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na ‘iro račun broj: 562-001-00000330-38.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebić
Adresa: Solunskih dobrovoljaca 3
Poštanski broj: 71360
Opština/Grad: Han Pijesak
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057557214
Faks: 057557020
Elektronska pošta(e-mail):visocnik@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebić
Adresa: Solunskih dobrovoljaca 3
Poštanski broj: 71360
Opština/Grad: Han Pijesak
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057557214
Faks: 057557020
Elektronska pošta(e-mail):visocnik@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebić
Adresa: Solunskih dobrovoljaca 3
Poštanski broj: 71360
Opština/Grad: Han Pijesak
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057557214
Faks: 057557020
Elektronska pošta(e-mail):visocnik@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
(M1-A-6622-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: