Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje građevinskih radova: iskop, ugradnja kamena, pijeska, crpanje vode, demontaža, provlačenje kablova, bušenje trupa saobraćajnica...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISRIBUCIJA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-3-1-138/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica
Elektrodisribucija Bihać
Kontakt osoba: Anamarija Anušić
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200225151125
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA POTREBE
REDOVNOG I INTERVENTNOG ODRŽAVANJA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA POTREBE
REDOVNOG I INTERVENTNOG ODRŽAVANJA ZA
POTREBE PODRUŽNICE "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
BIHAĆ
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
sukcesivno u roku od 30 dana prema konačnoj situaciji za svaki
pojedinačni EEO
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Rješenje o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne
djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 14.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać, ul. Krupska bb,
77000 Bihać, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-004/2013.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica
Elektrodisribucija Bihać
Kontakt osoba: Anamarija Anušić
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200225151125
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
E-mail:an.anusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica
Elektrodisribucija Bihać
Kontakt osoba: Anamarija Anušić
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200225151125
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
E-mail:an.anusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica
Elektrodisribucija Bihać
Kontakt osoba: Anamarija Anušić
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200225151125
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
E-mail:an.anusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bihać
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bihać
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Bihać
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-004/2013.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bosanska Krupa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bosanska Krupa
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Bosanska Krupa
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-004/2013.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bosanski Petrovac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bosanski Petrovac
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u sladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Bosanski Petrovac
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-004/2013.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bužim
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Bužim
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Bužim
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-004/2013.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Cazin
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Cazin
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Cazin
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može dobiti
na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko Raiffeisen
Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj 1610350001050940 u
korist Elektrodistribucije Bihać sa naznakom otkup tenderske
dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-004/2013.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Ključ
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Ključ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Ključ
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-004/2013.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Sanski Most
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjesci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Sanski Most
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može dobiti
na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko Raiffeisen
Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj 1610350001050940 u
korist Elektrodistribucije Bihać sa naznakom otkup tenderske
dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-004/2013.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Velika Kladuša
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog
održavanja na području općine Velika Kladuša
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Velika Kladuša
V. Dodatne informacije
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul. Krupska bb. Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa. Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na ‘iro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-004/2013.
(M1-A-6774-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: