Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 14:54

Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Kamenica

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 23, 09.06.2022.

Na osnovu člana 26. stav 1. i člana 34. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 1/18.), te člana 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", 20/09, 46/18), Općinsko vijeće Ilijaš je, na sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, donijelo

 

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI PLANA PARCELACIJE "KAMENICA"


 

Vrsta Plana

 

Član 1.
 

Pristupa se izradi Plana parcelacije "Kamenica", u daljem tekstu: Plan.
 

Granice područja za koje se Plan radi

 

Član 2

 

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1538/2, 1538/3 i 2175, potom produžava na sjever, te istok idući međama parcelama k.č. 1538/3 i 1539/4 (obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 1539/4, 1538/3 i 1539/5, nastavlja u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1538/3 (koordinate prelomnih tačaka: br.1 y=6538820, x=4883674; br.2 y=6538835, x=4883674) i dolazi do tačke br.3 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1538/3 i 1538/2, a ima koordinate y=6538834, x=4883650. Granica skreće na zapad idući međom parcele k.č. 1538/3 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Kamenica, Općina Ilijaš. Površina obuhvata iznosi P=0,9ha.

 

Vremenski period za koji se Plan donosi

 

Član 3.

 

Plan se donosi za period do donošenja novog planskog dokumenta.
 

Smjernice za izradu Plana

 

Član 4.

 

Na osnovu dostavljene dokumentacije uz zahtjev (izvod iz Prostornog plana KS, kopije katastarskog plana, ZK izvatka i prijedloga parcelacije konstatovano je da se predmetne parcele, prema Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. ("Službene novine KS", br. 26/06, 4/11, 22/17), nalaze:

- izvan urbanog područja KS,

- u obuhvatu evidentirane i zaštićene cjeline prirodnog i kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa - prirodna cjelina Zvijezda (dio), područje evidentirano prethodnom zaštitom kao park prirode i

- na planiranom građevinskom zemljištu.

Cilj izrade provedbenog planskog dokumenta je da se predmetno područje, urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom kuća za odmor i isto opremi kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.

Plan se radi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br 24/17, 1/18), Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04, 50/07, 84/10) i Zakonom o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13).

Kroz izradu Plana potrebno je:

Urbanizam

Izradom Plana parcelacije poštovati slijedeće urbanističko-tehničke uslove:

- U granicama obuhvata planirati izgradnju stambenih objekata sa pratećim sadržajima, koji će funkcionisati kao stambeni kompleks.

- Dozvoljeni procenat izgrađenosti obuhvata (Pi) do 20%.

- Maksimalni koeficijent izgrađenosti predmetnog obuhvata (Ki) do 0,4.

- Minimalno 40% površine mora biti prirodno tlo uz adekvatno hortikulturno uređenje sa pješačkim komunikacijama.

- Potrebno je u skladu sa prostornim mogućnostima i topografsko-morfološkoj strukturi lokacije predložiti razmještaj, položaj, veličinu i broj građevinskih parcela (i objekata).

- Minimalna veličina građevinske parcele cca 500 m2.

- Planirati maksimalnu spratnost stambenih objekata do S+P+1.

- Uvažavati način izgradnje na terenu u nagibu, te rasporedom i pozicijom objekata, potrebno je obezbijediti svakom objektu pravo na vidik, osunčanje i provjetravanje, tj. u zavisnosti od prostornih mogućnosti voditi računa o rastojanjima između objekata.

- Objekti treba da predstavljaju oblikovno jedinstvenu urbanističko-arhitektonsku cjelinu primjerenu podneblju i ambijentu.

- Parkiranje riješiti u okviru pripadajuće vlasničke parcele ili unutar planiranog gabarita objekta.

- Područje planiranja je potrebno opremiti neophodnom saobraćajnom mrežom i uređajima komunalne infrastrukture (snabdijevanje vodom, dispozicija otpadnih voda, snabdijevanje potrebnim količinama električne energije i dr.) prema uslovima datim od javnih komunalnih preduzeća.

Podloge za izradu Plana

- Izvršiti snimanje i digitalizaciju geodetskih podloga u razmjeri 1:1000, sa ažurnim podacima o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture.

- Obezbjediti Elaborat o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena od strane privrednog društva koje je registrovano za ovu djelatnost kod mjerodavnog suda, a koje ima rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o ispunjavanju uslova za bavljenje registriranom djelatnošću iz oblasti geologije. Elaborat je neophodno uraditi u skladu sa Projektnim zadatkom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo koji definiše program inženjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja kao i sadržaj Elaborata. Prema Zakonu o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona", br. 41/12) i Zakonu o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona", br. 9/10) potrebno je obezbjediti i Reviziju Elaborata o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena.

Zelenilo

- Obzirom da se obuhvat nalazi u evidentiranoj i zaštićenoj cjelini prirodnog i kulturno- historijskog naslijeđa i dijelom u II zoni sanitarne zaštite izvorišta Jasikovac i Kokočino vrelo, osnovni pricipi planiranja i uređenja treba da su bazirani na poboljšanju i očuvanju osnovnih parametara koji se odnose na prorodne uslove.

- Koncept pejsažnog uređenja prvenstveno podrazumijeva očuvanje i zaštitu prirode, odnosno maksimalno uklapanje svih sadržaja u prirodno okruženje. Prilikom definisanja prostorne organizacije cjelokupnog prostora, treba u potpunosti zaštititi od izgradnje vegetacijski oblikovane cjeline i maksimalno očuvati zatečeni sastav biljnih vrsta, posebno stablašica, uz prijedlog unaprijeđenja njihove strukture.

- Uređenje cijelog kompleksa bazira se na "kopiranju prirode, prirodnih grupacija i vrsta, te uklapanju izgrađenih sadržaja u prirodni ambijent. To se postiže prvenstveno kroz pravilan odabrir sadnog materijala, tačnije koriste se samo autohtone vrste, koje već egzistiraju na terenu, u skladu sa potencijalnom vegetacijom, te kroz pravilan prostorni raspored izabranih vrsta.

- Ne smije se dozvoliti unošenje invazivnih i autohtonih vrsta, koje mogu ugroziti prirodno stanište. Prilikom projektovanja i izvođenja radova sve postojeće, zdrave i fenotipski dobro oblikovane jedinke, kao i grupacije, treba zaštititi, sačuvati i uklopiti u buduće rješenje. Zelene površine na ovom prostoru treba koncipirati i urediti tako da predstavljaju jedinstvenu kompozicionu cjelinu međusobno, ali i sa zelenilom u kontaktnim zonama (šuma i vodozaštitna zona) uz uvažavanje svih kategorija zelenila koje odgovaraju ovom ambientu i načinu korištenja površina.

- Na građevinskim parcelama u namjeni stanovanja obezbijediti minimalno 40% zelenih površina, odnosno prirodnog terena pejsažno uređenog.

- Zelene površine više susjednih objekta treba koncentrisati u jednu cjelinu, u oblikovnom i vizuelnom smislu, kako bi se dobio veći blok zelenila.

- Oko ovog kompleksa i pojedinačnih objekata ne smije se dozvoliti formiranje visokih netransparentih ograda, kao ni uzgoj povrtnih kultura.

- Prilikom vanjskog uređenja koristiti prirodne materijale drvo, kamen i dr. a izbjegavati unošenje vještačkih elemenata kao što su asfalt, beton i sl.

- Uređenje vršiti na način očuvanja tradicije, korištenjem uglavnom autohtonih vrsta, a prema prostornim mogućnostima. Biološka komponenta u okviru ovih parcela, treba da je zastupljena kroz sve tri vegetacione etaže, s akcentom na stablašice.

- Uređenje zelenih površina u okviru građevinskih parcela vrši se u skladu sa predhodno pribavljenom odgovarajućom tehničkom dokumentacijom (Idejni/Izvedbeni projekti pejsažnog uređenja), koja je sastavni dio dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji objekata.

Saobraćaj

- U toku izrade predmetnog Plana, potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003-2023. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/06, 4/11 i 22/17), kako položajno tako i po gabaritima.

- Saobraćajno povezivanje predmetnog obuhvata na saobraćajnu mrežu šireg obuhvata obezbjediti putem postojećih saobraćajnica, na način jednostavne i pune dostupnosti svim planiranim sadržajima, sa gabaritom ne manjim od 5.50m za dvosmjerni odnosno 4.50 m za jednosmjerni motorni saobraćaj, sa trotoarima (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,60 m.

- Pješačke komunikacije planirati u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja i prostornim mogućnostima.

- Ispoštovati propise o preglednosti na svim saobraćajnicama u obuhvatu, a posebno u zonama raskršća.

- Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj u skladu sa važećim standardima a u skladu sa planiranim sadržajima.

Hidrotehnika

Snabdijevanje vodom

Postojeće stanje

- Predmetni obuhvat se nalazi u obuhvatu II (drugu) vodozaštitne zone izvorišta "Jasikovac" za koje je donesena Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište "Jasikovac" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 49/17). U članu 11. pomenute Odluke propisane su zaštitne mjere područja obuhvaćeno drugom zaštitnom zonom i režimi zaštite u toj zoni.

Usmjerenja za snabdijevanje vodom

- Prije početka izrade faze vodosnabdijevanja predmetnog plana, sagledati svu raspoloživu dokumentaciju o postojećoj vodovodnoj mreži i projektnoj dokumentaciji sa kojom raspolaže Zavod, Općina i JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš za predmetni i širi lokalitet, kako bi se moglo iznaći optimalno plansko rješenje sa aspekta vodosnabdijevanja.

- Osnovu za izradu idejnog rješenja predstavljat će rješenje urbanizma i saobraćaja uz uvažavanje ranije rađene dokumentacije i planova višeg reda iz faze komunalne hidrotehnike. Sekundarnu vodovodnu mrežu, unutar obuhvata planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem u okviru RP-a, a profile cjevovoda definisati tako da zadovolje potrebe za sanitarnom i protivpožarnom potrošnjom, a sve u skladu sa važećim propisima, te poštivajući sve uslove nadležnog organa JKP. "Vodostan" d.o.o. Ilijaš. Minimalni dozvoljeni profil u javnoj mreži je Ø100 mm.

Odvodnja i tretman otpadnih voda

Postojeće stanje

- Kada je odvodnja otpadnih i oborinskih voda u pitanju, analizom predmetnog područja, treba istaknuti da ni širi obuhvat nije opremljen kanalizacionom mrežom.

Usmjerenja za odvodnju i tretman otpadnih voda

- Ukoliko postoji dokumentacija za odvodnju i tretman otpadnih voda predmetnog područja, potrebno je da Nosilac pripreme istu, prije početka izrade faze odvodnje i tretmana otpadnih voda predmetnog plana dostavi Zavodu, kako bi se moglo iznaći optimalno plansko rješenje istog.

- Osnovu za izradu idejnog rješenja predstavljat će rješenje urbanizma i saobraćaja uz uvažavanje ranije rađene dokumentacije i planova višeg reda iz faze komunalne hidrotehnike, kao i osnovnog opredjeljenja da je na području Kantona usvojen separatni kanalizacioni sistem.

- U zavisnosti od saobraćajnog rješenja i konfiguracije terena, planirati kanale za otpadne sanitarne mreže, tako da se sve prikupljene otpadne vode odvode van vodozaštitnih zona izvorišta "Jasikovac", bio uređaj za prečišćavanje istih (BIO prečistač). Lokalitet uređaja će se odrediti u toku izrade Plana. Oborinske vode voditi zasebnim kanalima od najbliže vodotoka koji će biti recipijenti za prihvat oborinskih voda. Odvodnju sa površina za mirujući saobraćaj (ukoliko ih bude u Planu) tretirati u separatorima odgovarajućeg kapaciteta prije uključenja u kanalizacionu mrežu.

- Separatnu kanalizacionu mrežu unutar obuhvata planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem u okviru UP - a, a profile kanala definisati tako da zadovolje potrebe kako na prostoru obuhvata tako i na pripadajućim slivnim područjima uz uslov da se najkraćim putem oborinska voda dopremi do postojećih recipijenata. Minimalni dozvoljeni profil u javnoj kanalizacionoj mreži je profil Ø300 mm, radi uslova lakšeg održavanja i čišćenja.

- Prilikom izrade idejnog rješenja odvodnje i tretmana otpadnih voda potrebno je ispoštovati sve trenutno važeće propise kao i zahtjeve nadležnog Operatera kanalizacionog sistema, JKP. "Vodostan" d.o.o. Ilijaš.

Elektroenergetika

Postojeće stanje

- Predmetno područje nije pokriveno elektroenergetskim sistemom za kontinuiranu dobavu električne energije. Primarno napajanje je iz postojeće TS NIŠIĆI, 1x2.5 MVA.

Usmjerenja elektroenergetske opskrbe

- Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinične snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo. Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti cijev za optički kabl za daljinsku komandu. U kablovske vodne ćelije ugraditi indikatore kvara.

- Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom podzemnom i nadzemnom mrežom u zavisnosti od načina priključenja. Niskonaponska mreža se iz planiranih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV izvodi kao zatvorena preko KRO i KPOV-S ormara (uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama) a radi kao radijalna. Postoji mogućnost rezervnog napajanja preko KRO i KPOV-S ormara i poveznih niskonaponskih kablova. Obzirom da svi kablovi uglavnom imaju rezervu u kapacitetu to ujedno služe za glavno napajanje i za rezervno napajanje susjednih kablova. Svi KRO razvodni ormari (KRO-8, KRO- 6, KRO, KPOV-S2 i KPOV-S 1) fasadni ormari su predviđeni za ugradnju na fasade objekata ili slobodnostojeći.

- Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom osvjetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte.Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom.Mjerenje potrošnje električne energije i automatsko uključenje predvidjeti u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki.

Energetika

Postojeće stanje

- Predmetno područje nije u zonama centralne toplifikacije, niti je pokriveno niskotlačnom distributivnom gasnom mrežom 0,1(0,2)(bar), pa je toplifikacija postojećih objekata u području zone obuhvata i kontaktnim zonama koncipirana tako da se putem individualnih sistema podmiruju potrebe za grijanjem.

- Priprema TSV i energetske potrebe za kuhanjem, ostvaruju se također individualnim sistemima.

Usmjerenja termoenergetske opskrbe

- Obzirom na urbanističke karakteristike predmetne prostorne cjeline i energetsku gustinu, kao i udaljenost od gasne mreže, zagrijavanje objekata i priprema tople sanitarne vode, se može obezbijediti individualnim sistemima, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije, električne energije za pogon toplotnih pumpi, tečnih, čvrstih ili gasovitih goriva, koji moraju ispunjavati određene zahtjeve za kvalitet definisane Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS ("SIužbene novine Kantona Sarajevo", broj 23/16).

- Preporuka je da se razmotri izgradnja malog sistema daljinskog grijanja, baziranog na obnovljivim izvorima energije, uz spremnik toplote.

Upravljanje otpadom

- U granici obuhvata Plana posebnu pažnju posvetiti održavanju komunalne čistoće kako bi se na adekvatan način prikupile produkovane količine otpada i prema potrebi organizovano odvozile na Regionalni centar za upravljanje otpadom "Smiljevići".

- Implementirati planska usmjerenja iz "Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom općine Ilijaš" koja su definisana u saradnji Općine, KJKP "RAD" i Zavoda za planiranje razvoja KS.

- Za individualne objekte stanovanja planirati dvolinijski sistem prikupljanja otpada na način da se svakom domaćinstvu dodjeli jedna kanta za prikupljanje reciklažnog otpada (žuta) i jedna kanta za prikupljanje miješanog otpada (crna).

- Pravni subjekti su dužni, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, pri izradi investiciono-tehničke dokumentacije predvidjeti lokaciju na kojoj će biti postavljene posude za prikupljanje otpada, te razdvajati i odvojeno skladištiti otpad na mjestu nastanka (sklopiti odgovarajući ugovor ili sporazum sa ovlaštenim operatorom koji će preuzeti daljnju brigu o otpadu).

Rokovi za pripremu i izradu Plana

Odluka o pristupanju izradi Plana: maj 2022.

Osnovna koncepcija Plana: 1 mjesec od obezbjeđenja podloga i elaborata.

Prednacrt Plana: 1 mjesec od verifikovanja Koncepta Plana.

Nacrt Plana: usvaja Općinsko vijeće Ilijaš na narednoj sjednici.

Javni uvid i rasprava o Nacrtu Plana: u trajanju od 15 dana po usvajanju Nacrta Plana.

Prijedlog Plana: 1 mjesec po dostavljanju primjedbi, prijedloga i sugestija sa Javne rasprave.

Usvajanje Plana: po isporuci Prijedloga Plana, Općinsko vijeće Ilijaš usvaja Plan na narednoj sjednici.

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

 

Član 6.

 

Potrebna sredstva za pripremu i izradu podloga, te sredstva za izradu Plana obezbjedit će Općina Ilijaš, putem investitora, a prema projektnom zadatku Zavoda za planiranje razvoje Kantona Sarajevo.

Izrada planskog dokumenta

Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade Plana

 

Član 7.

 

Nosilac pripreme Plana je Načelnik Općine Ilijaš.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javna rasprava i donošenje Plana

 

Član 8.

 

Nosilac izrade Plana će izraditi Osnovnu koncepciju Plana na osnovu utvrđenih smjernica i ponuditi je Nosiocu pripreme na razmatranje i usaglašavanje u kontaktu sa javnošću.

Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana usvoji Osnovnu koncepciju Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt Plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta Plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 15 dana.

 

Član 9.

 

Na osnovu rezultata Javne rasprave i stava o Nacrtu Plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrditi će Prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Ilijaš na donošenje.

Ostale odredbe

 

Član 10.

 

Subjekti planiranja su: Općina Ilijaš, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo privrede KS, Ministarstvo saobraćaja KS, Zavod za planiranje razvoja KS, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, "Sarajevo-šume" d.o.o., Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Planinarski savez BiH - Sarajevo, zainteresovane nevladine organizacije, komunalna i javna komunalna preduzeća, vjerske zajednice, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.
 

Član 11.

 

Utvrđuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana, u skladu sa članom 7. i 8. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 1/18).
 

Član 12.

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja planiranja.
 

Član 13.

 

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01/1-02-1181-9/22
30. maja 2022. godine
Ilijaš


Predsjedavajuća
Općinskog vijeća
Alma Omerović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: