Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 12:26

Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica Bartola Kašića)

Izvor: Akta.ba, 24.02.2023.

Na  temelju  članka  21.,  22.  i  23.  Zakona  o prostornom  uređenju  („Narodne  novine Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99, 15/01,  10/03  i  18/11)  i  članka  24.  točka  5. Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08,  2/10  i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na  22. sjednici održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je:

 

O D L U K U

o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica Bartola Kašića)

 

Članak 1.

Ovom  Odlukom  pristupa  se  izradi  izmjene  i dopune  regulacijskog  plana  POSUŠJE  (Ulica Bartola Kašića)  u cilju definiranja  prometnih  i drugih  javnih  površina,  te  preoblikovanja postojećih  i  definiranja  novih  građevinskih parcela,  u  Ulici  Bartola  Kašića,  u  Posušju,  za potrebe rješavanja  vlasničkih  odnosa vezanih za predmetno zemljište,  te za potrebe legalizacije postojećih  i  izgradnje  novih  građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.

 

Članak 2.

Planom iz ove  Odluke  treba  obuhvatiti  parcele označene kao k.č. broj: 2081/2, 2064/1, 2064/5 i  2064/8  k.o.  Posušje,  koja  se  nalaze  u  Ulici Bartola  Kašića,  u  Posušju  i  druge  susjedne parcele  (obuhvatiti  onoliko  parcela  koliko  to bude  potrebno  za  izradu  predmetnog  plana) koje se nalaze na predmetnom lokalitetu.

 

Članak 3.

Smjernice  za  izradu  predmetnog  plana  su sljedeće: Za  područje  koje  je  obuhvaćeno  predmetnim planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu izvršiti definiranje  javnih  prometnih  površina  i drugih  javnih  površina,  te  preoblikovanje postojećih  i  definiranje  novih  građevinskih  parcela,  za  potrebe  legalizacije  postojećih  i izgradnje  novih  građevinskih  objekata  na  predmetnom lokalitetu.

 

Članak 4.

Sredstva  za  financiranje  izrade  Plana  su osigurana u Proračunu općine Posušje.

 

Članak 5.

Za  nositelja  pripreme  za  izradu  predmetnog  plana,  određuje  se  Služba  za  imovinsko  - pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. Nositelj  pripreme  za  izradu  predmetnog  plana će  osigurati  svu  raspoloživu  dokumentaciju potrebnu  za  izradu  Plana  i  osigurati  suradnju svih korisnika prostora s  ciljem da se izradom regulacijskog  plana  usklade  potrebe  i  planska rješenja.

 

Članak 6.

Za  izradu  predmetnog  plana  odredit  će  se najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran putem javnog natječaja. Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije, odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa Zakonom  o  javnim  nabavama  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14).

 

Članak 7.

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana je obavezan sačiniti program uključivanja javnosti u javne rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati  njihovo  provođenje,  te  o  tome redovito  informirati  Općinsko  vijeće.  Javna rasprava će trajati  30 dana.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana njenog  objavljivanja  u  „Službenom  glasniku općine Posušje“.

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj: 01-23-29/23   

Posušje, 24.2.2023.  godine     

 

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar, v.r.

 

https://www.opcina-posusje.ba/wp-content/uploads/2023/03/Glasnik-opcine-2-2023.pdf

 

Službeni  glasnik  općine  Posušje 

27. veljače  2023. Godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: