Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.03.2023. 13:24

Odluka o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana KOSOVA - zemljište označeno kao k.č. br. 1481/4

Izvor: Akta.ba, 28.02.2023.

Na osnovu člana 13, 42, 45, 46, 47, i 48. Zakona o  prostornom uređenju i građenju Zeničko – dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 01/14 i 4/16), člana 18.  Statuta Općine Maglaj- prečišćen tekst („Službene  novine Općine Maglaj", br. 8/07, 3/08 i 6/08) i  Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Urbanističkog plana „KOSOVA“ broj: 02-04-1-2001/22 od 24.10.2022. godine, Općinsko vijeće Maglaj na 24. redovnoj sjednici, održanoj 28.02.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog

plana “ KOSOVA ”

 

Član 1.

(Vrsta dokumenta)

Ovom Odlukom usvaja se djelimična Izmjena Urbanističkog plana “KOSOVA“ („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/12), zahtjev: Husić(Fikret) Eldin, Kosova, Maglaj

Član 2.

(Granice područja za koje se dokument mijenja)

Izmjena Urbanističkog plana obuhvata zemljište označeno kao k.č.br. 1481/4 k.o.Kosova, posjednik Husić (Fikret) Eldin sa dijelom 1/1, koje se nalazi u naselju Kosova, područje zvano Ražište koje veže uz postojeću „Staru cestu“ pored rijeke Bosne. Djelimičnom Izmjenom Urbanističkog plana su u odnosu na opredjeljenu namjenu po Urbanističkom planu „KOSOVA“, i uspostavljeni raster planiranih naseljskih saobraćajnica i postojeće stanje izgrađenosti, izvršene djelimične korekcije planirane uporedne saobraćajnice koja ide preko zemljišta k.č. br. 1481/4 tako što je ista ukinuta. Prilaz do vlasničkog zemljišta Husić Eldina obezbjeđuje se sa postojeće „Stare ceste“ pored rijeke Bosne. Prilaz do drugog zemljišta i građevinskih parcela bi se riješio sa postojećih i planiranih saobraćajnica Urbanističkim planom. Ukidanjem uporedne saobraćajnice preko k.č. br. 1481/4 ne mijenja se saobraćajno rješenje u širem obuhvatu. Na ostalom prostoru obuhvata Urbanističkog plana „Kosova“ ostaje rješenje kako je to predviđeno planom. Djelimična izmjena je pokrenuta po dobijenom mišljenju –Odgovoru Mjesne zajednice Kosova br. 23/22 od 19.07. 2022. godine po navedenom zahtjevu Husić Eldina, kojim Mjesna zajednica Kosova daje svoj pozitivan stav i mišljenje te predlaže pokretanje postupka djelimične izmjene Urbanističkog plana .

 

Član 3.

Djelimična Izmjena Urbanističkog plana sastoji se od Tekstualnog i Grafičkog dijela.

TEKSTUALNI DIO:

Izvod iz urbanističke osnove

Projekcija izgradnje i uređenja prostora

Smjernice za provođene Izmjene Regulacionog plana

GRAFIČKI DIO: Tematske karte

 

1. Izvod iz koncepta NAMJENE POVRŠINA sa bilansom iz važećeg Urbanističkog plana „KOSOVA“ sa granicom obuhvata

2. Izvod iz plana građevinskih i regulacionih linija iz važećeg Urbanističkog plana „KOSOVA“

3. Izvod iz Plana saobraćaja i komunalne infrastrukture iz važećeg Urbanističkog plana .

4. Plan stanja angažovanosti i izgrađenosti prostora prema namjeni

5. Plan namjene površina sa bilansom

6. Plan regulacionih i građevinskih linija

7. Plan saobraćaja i komunalne infrastrukture

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

Broj: 02-04-1-339/23

Maglaj, 28.02.2023. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Svjetlana Zamboni s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: