Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 14:11

Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Javorov do

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 22, 02.06.2016.

Općinsko vijeće

 

Na osnovu člana 29. stav 2. i 47. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 24. i 117. Statuta Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/08). Općinsko vijeće Trnovo, na 20 sjednici, održanoj dana 29.04. 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA

"JAVOROV DO"

 

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Javorov do" (u daljem tekstu: Plan).

 

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Tekstulano obrazloženje Plana Odluku o provođenju  Plana

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:

- karta 1. - Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo

- karta 2. - Ažurna geodetska podloga

- karta 3. - Posjedovno stanje

- karta 3. - Posjedovno stanje - način korištenja zemljišta

- karta 4. - Inženjerskogeološka karta

- karta 5. - Postojeće stanje

- karta 6. - Planirana namjena površina

- karta 7. - Urbanističko rješenje

 - karta 8. - Mreža građevinskih i regulacionih linija Idejno rješenje saobraćaja

- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda

- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete Idejno rješenje TK mreže

- Analitička obrada građevinskih parcela.

 

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Trnova i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-23-1843/16        

16. maja 2016. godine  

Trnovo

 

Predsjedavajući

Općinskog vijeća Trnovo

Zijo Krupalija. s. r.

 

Odluka objavljena na oglasnoj ploči Općine Trnovo 16.05.2016. godine.

 

Na osnovu člana 29. stav 2. i 47. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 24. i 117. Statuta Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/08). Općinsko vijeće Trnovo, na 20 sjednici, održanoj dana 29.04.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA

„JAVOROV DO"

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Javorov do" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline, namjena površina, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta, uređenje rekreativno-sportskih površina, uslovi za očuvanje i unapređenje prirodnog krajolika.

 

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tromeđe parcela k.č. 1425,1426 i 1423, zatim produžava na zapad idući sjevernom međom parcele k.č. 1425 i dolazi u tacku br. 1 sa koordinatama y=6525362, x=4839101, te produžava na sjever, te istok idući preko parcela k.c. 1423, 1416, 1410, 1416 (koordinate prelomnih tacaka: br. 2 y=6525311, x=4839208; br. 3 y=6525282, x=4839250; br. 4 y=6525235, x=4839358; br. 5 y=6525198, x=4839495; br. 6 y=6525218, x=4839543; br. 7 y=6525221, x=4839581; br. 8 y=6525213, x=48396214; br. 9 y=6525215, x=4839670; br. 10 y=6525241, x=4839790; br. 11 y=6525242, x=4839764; br. 12 y=6525259, x=4839753; br. 13 y=6525287, x=4839775; br. 14 y=6525298, x=4839814; br. 15 y=6525300, x=4839831; br. 16 y=6525308, x=4839842; br. 17y=6525323,x=4839847)idolazi u tacku br. 18 koja se nalazi na medi između parcela k.c. 1416 i 1392, a ima koordinate y=6525789, x=4839812. Granica obuhvata produžava u pravcu juga idući medama parcela k.c. 1416,1408,1407, 1406 (obuhvata ih) i dolazi u tacku br. 19 koja ima koordinate y=6525832, x=4839628, nastavlja u istom pravcu idući preko parcela k.c. 1401, 1451 (koordinate prelomnih tacaka: br. 20 y=6525836, x=4839630; br. 21 y=6525845, x=4839630; br. 22 y=6525856, x=4839620; br. 23 y=6525890, x=4839574; br. 24 y=6525923, x=4839548; br. 25 y=6525935, x=4839534; br. 26 y=6525954, x=4839465; br. 27 y=6525958, x=4839429) i dolazi u tacku br. 28 koja se nalazi na medi između parcela k.c. 1451 i 1459, a ima koordinate y=6525957, x=4839401. Granica nastavlja na jug idući medom parcele k.c. 1451 (obuhvata je) i dolazi na južni rub parcele k.c. 1475, potom se lomi na jugozapad idući u pravoj liniji preko parcele k.c. 1451, 1450 i 1449 i dolazi u tromeđu parcela k.c. 1440, 1449 i 1447. Granica se lomi na zapad idući u pravoj liniji preko parcela k.c. 1449, 1439 i 1438 i dolazi u tromeđu parcela k.c. 1438, 1437 i 1423, zatim nastavlja na jugozapad idući medom parcele k.c. 1423 (obuhvata je) i dolazi na zapadni rub parcele k.c. 1439, zatim presjeca parcelu k.c.1423 i dolazi na jugoistocni rub parcele k.c. 1426, te nastavlja na jug, te sjever idući medom parcele k.c. 1426 (obuhvata je) i dolazi do tromede parcela, odnosno do mjesta odakle je opis granica i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Dejcići, Općina Trnovo.

Površina obuhvata iznosi P=46,46 ha.

 

Član 3.

Izgradnja na ovom podrucju vršiće se na osnovu Plana.

 

Član 4.

Izgradnja na predmetnom lokalitetu se može vršiti u više faza.

 

Član 5.

U granici obuhvata Plana definisane su zone sa slijedećim namjenama:

- zona nukleusa turisticko-rekreativnog kompleksa ........1,56 ha

- zonaprirodnogkrajolikaufunkcijirekreacije. . ....43,24ha

- zona saobraćajne infrastruktur.............. 1,66 ha

 

Član 6.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na nacin kako je to predvideno Planom.

Izgradnja gradevina ne može zapoceti bez prethodnog minimalnog uredenja gradevinskog zemljišta, što podrazumijeva: obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, prikljucenje na vo- dovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, te eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture. Privremeno koriš- tenje gradevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

 

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA

 

Član 7.

REGULACIONA LINIJA I PARCELACIJA

- Gradevinske parcele su utvrdene regulacionom linijom i definisane u grafickom dijelu Plana.

 

GRAĐEVINSKA LINIJA

- Gradevinska linija utvrduje dio gradevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi gradevinu.

- Unutar definisane gradevinske parcele, moguća je postavka gradevine drugacije u odnosu na onu utvrdenu u grafickom dijelu Plana.

- Građevinska linija podrumske etaže može biti veća od gradevinske linije osnovnog gabarita gradevine, ali samo na dijelu koji je cijelom površinom ukopan u odnosu na uredeni teren.

- Kod izgradnje aneksa planinarskog doma, ukoliko budu postojali opravdani funkcionalni i oblikovni razlozi može se odobriti formiranje podzemene ili nadzemne tople veze, odnosno spajanje dva gabarita u jednu arhitektonsku cjelinu putem iste.

 

SPRATNA VISINA, ETAŽE OBJEKATA I ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

- Spratnost gradevina utvrdena je Planom i ne može se mijenjati.

- Etaže gradevina su: podrum ("Po"), suteren ("S"), prizemlje ("P"), sprat ("1"), potkrovlje ("Pt").

- Arhitektonsko oblikovanje gradevina prilagoditi planin-skom krajoliku i uslovima terena uz korištenje elemenata tradicionalne (planinske) arhitekture ovog podrucja, transformisane savremenim oblikovnim izrazom.

- Preporucuje se primjena prirodnih materijala (drvo, kamen, šindra) ili savremenih materijala primjerenih planinskom ambijentu.

- Sa aspekta koloristicke obrade fasade, preporucuju se ublažena bijela i boje koje asociraju na prirodne materijale, kako bi se objekti dodatno uklopili u prirodno okruženje.

- Preporucuje se primjena kosih ravni u nagibu krovova (nagiba min. 30°), uz primjenu dubokih streha.

- Uređaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u gradevinama (ventilacije, dimnjaci, klima uredaji, i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita gradevine, posebno u slucaju kada bi svojim volumenom, primjenjenim materijalom i oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade.

- Južna krovišta gradevina moguće je oblikovati na nacin koji omogućava ugradnju suncanih pretvornika u svrhu korištenja sunceve energije kao obnovljivog izvora energije.

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Tehnicka dokumentacija za planirane objekte mora biti usaglašena sa uslovima fundiranja datim u Elaboratu o inžinjerskogeološkim i geotehnickim karakteristikama terena, koji je sastavni dio Plana. Prije izdavanja urbanisticke saglasnosti, odnosno odobrenja za gradenje, osim idejnog odnosno glavnog projekta sa urbanistickim rješenjem parcele, potrebno je pribaviti inženjerskogeološki i geotehnicki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija. Statički proračun gradevine mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8o MCS.

 

OSTALI USLOVI

- Koeficijent izgradenosti utvrden je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana.

- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na pristupni put utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u fazi Plana.

- Nivelete pješackih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u gradevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanisticko- tehnickim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprjecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnicka i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

- Prikljucke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slucaju projektovati u skladu sa Planom (važećim tehnickim normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana. 

- Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju prirodni krajolik.

- Pješačke površine realizirati u obimu i položaju kako je to Planom predviđeno.

Kod realizacije Planom predviđenih trasa, mogu se u skladu sa uslovima na terenu formirati i nove staze za kojima postoji potreba, kako u obuhvatu Plana tako i za njegovo povezivanje sa okolnim lokalitetima. Može se odobriti samo prirodno uređenje terena (trava, ostaci drveta, kamen i sl.)

 

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NA POVRŠINI PREDVIĐENOJ ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE U FUNKCIJI TURISTIČKO PONUDE

 

Član 8.

U okviru površine oznake A, na grafičkom prilogu broj 8. - Urbanističko rješenje, planirana je izgradnja smještajnih kapciteta u funkciji turističke ponude kompleksa sa pratećim sadržajima.

Za predmetnu izgradnju potrebna je izrada arhitektonsko- urbanističkog rješenja na nivou urbanističkog projekta, sa idejnim projektima građevina (u skladu sa članom 7. ove Odluke) i idejnim projektima komunalne infrastrukture na nivou urbanističkog projekta.

- Arhitektonsko-urbanističko rješenje treba da ponudi skladnu arhitektonsko-urbanističku kompoziciju usklađenu sa krajolikom u kome se nalazi.

- Arhitektonsko-urbanističko rješenje može predvidjeti izgradnju u fazama.

- Izgradnja mora biti predviđena u vidu dva ili više gabarita.

- Maksimalna spratnost građevina je SPPt-P1Pt, u zavis-nosti od nagiba i ostalih uslova terena.

- Obzirom da dio lokacije ulazi u prostor šume, ne smije se vršiti sječa stablašica, odnosno treba se svesti samo na neophodnu.

- Ukoliko se ukaže potreba umjesto smještajnih kapaciteta mogu se predvidjeti sadržaji centralnih djelatnosti u funkciji turističke ponude.

- Arhitektonsko-urbanističko rješenje biće verifikovano od strane Općine Trnovo i Zavoda za planiranje razvoja Kanotna Sarajevo.

 

IZGRADNJA REKREATIVNO-SPORTSKIH SADRŽAJA

 

Član 9.

Planom je predviđeno opremanje prostora slijedećim rekreativno-sportskim sadržajima:

1. Motortika park

2. Adrenalinski park

3. Zip-line

4. Sportski tereni (mali nogomet, rukomet, košarka, odbojka, badminton, i sl.)

5. Padok/parkur

6. Vještačka stijena

7. Biciklistička staza

8. Skijaška staza-dječija

9 Ski poligon

10. Površine za igru djece

Osim Planom predviđenih rekreativno-sportskih površina na otvorenom, iste se mogu izvoditi gdje god se za to ukaže potreba, odnosno mogućnost uklapanja u Urbanističko rješenje Plana. Član 10.

 

U grafičkom dijelu prilogu Plana br. 8 - Urbanističko rješenje, označena je površina za formiranje Motorika parka (poligoni i sprave za vježbe iz domena motorike), koji će se realizovati na slijedeći način:

- stanice Motorika parka postavljaće se bez ili uz minimalne intervencije na krajoliku;

- postavljanje stanica Motorika parka može se vršiti u fazama;

- može se vršiti demontaža i montaža novih stanica u skladu sa potrebama.

 

Član 11.

Kod izgradnje Adrenalinskog parka, planirani sadržaj ne smije ni u jednom segmentu da ugrozi šumski fond u kome se nalazi.

Planom predviđene trase za postavljanje zip-line sistema, mogu se u skladu sa zahtjevima na terenu kod izrade projektne dokumentacije, izmijeniti.

 

POSTAVLJANJE MOBILIJARA U OBUHVATU PLANA

 

Član 12.

U obuhvatu Plana može se vršiti postavljanje mobilijara za slijedeće namjene:

- odmor i sklonište (klupe, nastrešnice, drvene umjetničke instalacije u prostoru čija je funkcija odmor i zaštita od vjetra, kante za otpatke i sl.);

- informacija i edukacija (ploče sa informativnim i edukativnim materijalom, putokazi i ostala signalizacija).

Mobilijar mora biti izrađen od prirodnih materijala (drvo, kamen i sl.), dizajna primjerenog planinskom ambijentu.

Dozovljava se primjena ostalih materijala samo kad se ne mogu primjeniti prirodni materijali.

 

USLOVI ZA ZAŠTITU I OČUVANJE PRIRODNOG KRAJOLIKA

 

Član 13.

Izgradnja građevina i prateće infrastrukure mora se izvoditi na način da se u potpunosti obezbjedi ekološka zaštita sredine.

Temeljna odrednica uređenja cijelog područja obuhvaćenog granicom Plana je maksimala afirmacija načela zaštite, očuvanja i unapređenja zatečenog prirodnog okruženja, odnosno njegovih specifičnih vrijednosti. Ovo se odnosi kako na šume i visoku vegetaciju, tako i na vrste sprata grmlja, prizemnu floru, ljekovito i medonosno bilje, endemične biljke, gljive, itd., kao i faunu. Vanjsko uređenje oko građevina treba da izvesti na način da čini sastavni dio prirodnog krajolika.

Površine koje su pokrivene šumom i pašnjacima, štite se i njima se upravlja na način propisan Zakonom o šumama.

Prilikom nove sadnje ne smiju se koristiti alohtone, hortikulturne vrste, ni uređenje po "parkovskom principu".

Koristiti sadni materijal odabranih autohtonih vrsta visokog kvaliteta koje posjeduju certifikat i sadnju vršiti na način da ostavlja dojam prirodnog postojanja.

 

Član 14.

Saobraćajne površine i površine za parkiranje utvrđene su Planom - faza saobraćaja.

Parkiranje za goste izletnike i oni koji koriste smještajne kapacitete je obezbjeđeno na parking prostoru.

Procjena potrebnog broja parking/mjesta se vrši na osnovu sljedećih normativa:

- za planinarski dom i ostale smještajne kapacitete -1 park- ing mjesto na 60 m2 BGP (ili 1 parking mjesto na 3 ležaja) + 1 parking mjesto na 4 mjesta za sjedenje (restoran),

- zarekreativno-sportske sadržaje -1 parking mjesto na 8-12 posjetilaca.

Navedeni broj parking mjesta je minimalan broj parking mjesta u odnosu na planiranu maksimalnu BGP i pretpostavljeni broj posjetilaca.

 

Član 15.

Elementi komunalne i elektroenergetske infrastrukture se moraju izvesti u skladu sa idejnim rješenjima pojedinih faza koji su sastavni dio ovog Plana, na način da se u potpunosti obezbijedi ekološka zaštita sredine.

 

Član 16.

Tačan položaj trasa i građevina planiranog vertikalnog transporta skijaške staze za djecu (ski lift, pokretna traka) će se utvrditi na osnovu stvarnih potreba vlasnika i korisnika prostora, kod izgradnje skijaške staze za djecu.

 

Član 17.

Za objekte memorijalnog značaja koji se nalaze u obuhvatu Plana potrebno je preduzeti mjere zaštite i očuvanja u izvornom stanju. Za sve eventualne građevine i površine na koje se naiđe kod realizacije Plana, koje nisu Planom registrovane, a imaju memorijalni znacaj potrebno je zaštiti i eventualnu

rekonstruisati.

 

Član 18.

Naknadno iskazana potreba za lociranje novih sadržaja u funkciji turisticko-rekreativnog kompleksa, a koji nisu predvi- deni Planom, može se odobriti samo ukoliko je izgradnja istih u funkciji osnovne namjene kompleksa (turizam, rekreacija), odnosno ukoliko su isti neophodni za njegovo nesmetano funkcionisanje.

 

Član 19.

Izgradnja gradevina privremenog karaktera može se odobriti iskljucivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa clanom 77. Zakona o prostornom uredenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05).

 

Član 20.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i nacinu izgradnje skloništa i tehnickim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

 

Član 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-23-1844/16

16. maja 2016. godine

Trnovo

 

Predsjedavajući

Općinskog vijeća Trnovo

Zijo Krupalija, s. r.

 

Odluka objavljena na oglasnoj ploci Općine Trnovo dana 16.05.2016. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: