Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja rashodovanih sredstava i sitnog inventara

Izvor: Glas Srpske, 30.05.2013.

Klinički centar Banja Luka

Ul. Dvanaest beba br. 1

78000 Banja Luka

Tel:+387 51 342-100.342-800

Tel/faks:+387 51 310-530

 

Broj: 01-1455-10/13

Dana, 15.5.2013. godine

 

Na osnovu zahtjeva Službe za opšte i pravne poslove i Odluke generalnog direktora, Klinički centar Banja Luka raspisuje

 

IV LICITACIJU

za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara

navedenog u Izvještaju o procjeni početne vrijednosti rashodovane imovine

po popisu za 2011. godinu u viđenom stanju metodom neposredne pogodbe

 

1. Rashodovana osnovna sredstva

Procijenjena vrijednost 32.988,27 KM

2. Rashodovani sitni inventar

Procijenjena vrijednost 7.683,57 KM

3. Procijenjena vrijednost imovine koja se nudi na prodaju je i njena početna vrijednost u postupku Javnog nadmetanja, a prodaja imovine po dijelovima ili u cjelini obaviće se metodom neposredne pogodbe sa potencijalnim kupcima bez zadatog ograničenja u pogledu najniže cijene.

4. Osnovna sredstva i sitan inventar se prodaju u viđenom stanju, po principu, "viđeno-kupljeno". Naknadne reklamaciJe neće se razmatrati.

5. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

6. Predmetne stvari mogu se pregledati svakog ralnog dana, počev od dana oojavljivanja lic-itacije, u vremenu od 10 do 13 časova na staroj lokaciji Kliničkog centra u ul. Zdrave Korde broj 1. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 051/342-806.

7. Nakon otvaranja ponuda, utvrđuje se lista ponuđača i konstatuje se da su osnovna sredstva ili sitan inventar prodati najpovoljnijem ponuđaču.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata lic-itacije na oglasnoj tabli Kliničkog centra Banja Luka.

Rok plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene za izlicitirana osnovna sredstva i sitan inventar je 15 dana od dana potpisivanja ugovora, na račun Kliničkog centra broj: 571010-00001017-20 kod Komercijapne banke a.d. Banja Luka.

Primopredaja osnovnih sredstava i sitnog in-ventara biće izvršena najkasnije 30 dana od mdana uplate kupoprodajne cijene.

8. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom za izlicitirana osnovna sredstva i sitan in-ventar ne uplati kupoprodaJnu cijenu u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora smatraće se da je odustao od kupovine, raskinuće se ugovor i ponuditi zaključenje ugovora drugom po redu najpovoljnijem ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora da uplati kupoprodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

9. Otvaranje ponuda obaviće se 6.6.2013. godine sa početkom u 11 časova u sali za sastanke Kliničkog centra na Paprikovcu.

10. Sva zainteresovana pravna i fizička lica dostavljaju ponude u posebno zapečaćenoj koverti sa punom adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA" Ponuda za kupovinu rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog in-ventara na adresu: "KLINIČKI CENTAR BANjA LUKA, Ul. Dvanaest beba bb" Ponude se predaju lično na protokol Kliničkog centra ili poštom preporučeno, a primaju se do 6.6.2013. godine do 10 časova. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje po jedan predstavnik oonuđača.

11. Sve troškove učešća na lišggaciji snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene. nema u odnosu na prodane stvari nikakve obaveze. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve ooaveze prema prodavcu.

12. Ovaj oglas objavljen je na Oglasnoj tabli Kliničkog centra Banja Luka i u dnevnom listu "Glas Srpske" AD Banja Luka.

 

 

VD GENERALNOG DIREKTORA, P

rof. dr sc. med. Duško Račić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: