Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za održavanje objekata (brave za vrata, osigurači, cijevi, reflektori, sijalice, sredstva za odmašćivanje, gedore, boreri, bušilica, produžni kabl...) i sitnog inventara, štampanih obrazaca, kancelarijskog materijala, zastava BiH:

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO
SIGURNOSTI GRANIČNA POLICIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-1-1-120/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Granična
policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Vilotić
Adresa: Reufa Muhića 2A
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200416170006
Telefon: 033755239
Faks: 033755236
Elektronska pošta(e-mail):granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa(web):www.granpol.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za sukcesivnu isporuku roba prema opisu datom
u tenderskoj dokumentaciji
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Otvoreni postupak za sukcesivnu isporuku roba kako slijedi:
Lot.1. Materijal za održavanje objekata i sitni inventar
Lot.2. Štampani obrasci
Lot.3. Kancelarijski materijal
Lot.4. Zastave BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dobavljač neće moći tražiti avansno plaćanje
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 24.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Reufa Muhića 2 A, 71 210 Ilidža/Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se dobiti na zahtjev, svakim
radnim danom 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 20 KM, uplatu izvršiti na računa JRT BIH -
Depozitni račun, broj 1610000010751006, vrsta prihoda 722153,
budžetska organizacja 0703999. Svrha uplate tenderska
dokumentacija Granične policije BiH - Sukcesivna isporuka roba.
Šifra opštine je opština uplatioca. Svaki dobavljač je dužan da
prilikom zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije dostavi
dokaz o uplati i uredno popunjen zahtjev za tendersku
dokumentaciju sa svim podacima svoje firme, kontaktima i sl.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za održavanje objekata i sitni inventar
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Materijal za održavanje objekata i sitni inventar prema opisu datom
u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
51.282,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12..2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO centralno skladište GP BiH, Reufa Muhića 2A,
Ilidža/Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Štampani obrasci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Štampani obrasci prema opisu datom u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
68.376,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12.2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO centralno skladište GP BiH, Reufa Muhića 2A.
Ilidža/Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kancelarijski materijal prema opisu datom u tenderskoj
dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
273.504,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12.2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO centralno skladište GP BiH, Reufa Muhića 2A.
Ilidža/Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zastave BiH
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Zastave BiH prema opisu datom u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
85.470,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.01.2014. do 31.12.2015
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO centralno skladište GP BiH, Reufa Muhića 2A.
Ilidža/Sarajevo
(M1-A-7808-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: