Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka službene odjeće za šalterske djelatnike

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 127-1-1-1-73/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Josip Bulić
Adresa: Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445160
Faks: 036445053
Elektronska pošta(e-mail):josip.bulic@post.ba
Internet adresa(web):www.post.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava službene odjeće za šalterske djelatnike
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
službena odjeća za šalterske djelatnike
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
234.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sukladno TD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Sukladno TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:05
Mjesto: HP d.o.o.Mostar , Tvrtka Miloša bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD je dostupna radnim danom od 7,30 do 16 sati na adresu
Ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predočenje dokaza o uplati
novčane naknadeu iznosu od 20 KM na žiro račun br.
3381002202006334 kod Uni Credit Bank d.d. Mostar, s naznakom
uplata za troškove TD - 2169-2/13. Ponuditelji su uz uplatnicu
dužni dostaviti podatke: naziv tvrtke, točna adresa, broj telefona, ID
broj i PDV broj.Ponuditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti TD
osobno dužni su na adresu ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev
sa svim navedenim podacima i kopiju podataka o uplati naknade,
nakon čega će im dokumentacija biti poslana traženim putem.
(M1-A-7775-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: