Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka roba za unapređenje IP infrastrukture: switchevi, softverska platforma, pasivna mrežna oprema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-599/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Merima Bajrić
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Unapređenje IP infrastrukture
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Unapređenje IP infrastrukture
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
700.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
prema tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 16.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Obala Kulina bana 8,banket sala, III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan dostaviti pisani zahtjev na broj faksa: +387 33 22 45 36 ili
na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo i
predočiti dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku
dokumentaciju.
Novčana naknada sa naznakom: "za Tendersku dokumentaciju broj
12379/13 MB -iznosi 20,00 KM i uplaćuje se na račun broj: 1610
0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za
uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača) ili za inostrane
ponuđače iznos od 10,00 EUR: SNJIFT: RZBABA2S, IBAN Code:
BA39 1611 0000 0124 8933. Za troškove otkupa tenderske
dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuđaču ispostaviti
fakturu. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zakašnjelu
isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije. Zapečaćenu
ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom
ili lično na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala
Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj
12379/13". Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznačenih u
tački IV.4.i ponude koje nisu predate putem Protokola se neće
razmatrati i biće vraćene na adresu ponuđača neotvorene. Naručilac
ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne
informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do
05.07.2013. godine do 16:00 sati na fax:+ 387 33 224 536.
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8,
Sarajevo prije nego što je otkupe.
(M1-A-8065-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: