Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za održavanje vozila: motornog ulja, filtera ulja, zraka, klime, sijalica, disk pločica i dr.

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 264-1-1-1-86/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Državna agencija za istrage i zaštitu
Kontakt osoba: Dejan Tomić, 057/326-374
Adresa: ul. Nikole Tesle 59
Poštanski broj: 71123
Općina/Grad: Novo Sarajevo/Istočno Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4403462520001
Telefon: 057326100
Faks: 057326409
Elektronska pošta(e-mail):dtomic@sipa.gov.ba
Internet adresa(web):www.sipa.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Državna razina,
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za održavanje vozila.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka materijala za održavanje vozila i to: motornog
ulja i materijala za opravku i održavanje vozila.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Dostaviti izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rješenja
o registraciji preduzeća ili samostalne radnje ili ekvivalentan
dokument kojim ponuđač dokazuje sposobnost za obavljanje
profesionalne djelatnosti ( ovjera ne starija od 90 dana).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da ponuđač ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim
partnerima i povjeriocima
- Da je ukupan promet ponuđača u posljednje 2 (dvije) finansijske
godine najmanje 50.000 KM.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora u
isporuci materijala za održavanje vozila, a čija ukupna vrijednost ne
može biti manja od 30.000,00 KM.
- Da ponuđač raspolaže sa najmanje 1 (jednim) dostavnim vozilom
neophodnim za realizaciju ugovora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 27.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:2.7.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvršiti na Jedinstveni
Račun Trezora BiH (JRT) - depozitni račun otvoren kod
"UNICREDIT BANK" d.d. broj: 3380002210018390, sa svrhom
doznake "OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA
DRŽAVNU AGENCIJU ZA ISTRAGE I ZAŠTITU" SIPA.
Uplatu izvršiti na sljedeći način:
- Broj poreskog obveznika: Trinaestocifreni ID broj pravnog lica,
ukoliko uplatu vršu pravno lice ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizičko
lice
- Vrsta uplate: 0
- Vrsta prihoda: 722 153
- Općina: Šifra općine prebivališta sjedišta uplatioca
- Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate
- Budžetska organizacija: 0107999
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati
naziv i adresu ponuđača, LOT za koji se ponuda dostavlja, sa
naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MATERIJALA
ZA ODRŽAVANJE VOZILA" - NE OTVARATI do 02.07.2013
godine do 13,00 sati i bez prisustva Komisije za javne nabavke.
Otvaranje ponuda je javno.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornog ulja.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukcesivna isporuka motornog ulja prema specifikaciji iz tenderske
dokumentacije.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ul. Nikole Tesle 59 Istočno Sarajevo.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za opravku i održavanje vozila
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukcesivna isporuka materijala za opravku i održavanje vozila
(filtera ulja, zraka, klime, sijalica, disk pločica i dr.) a prema
specifikaciji iz tenderske dokumentacije.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
34.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ul. Nikole Tesle 59 Istočno Sarajevo.
(M1-A-7917-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: