Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja drvnih sortimenata iz sanitarne sječe na panju

Izvor: eKapija.ba, 05.06.2013.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br 21-PL/13 raspisuje se :

 

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br 21-PL/13

(prodaja drvnih sortimenata iz sanitarne sječe „na panju“ )

 

PREDMET OGLASA Raspisuje se Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda prodaja drvnih sortimenata na području JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o.Zavidovići:

Prodaje drvnih sortimenata iz sanitarne sječe "na panju":

LOT

ŠUMARIJA

GOSPODARSKA JEDINICA

ODJELI

NETO DRVA MASA (m³)

1

OLOVO

„Krivaja“

83

750

2

VAREŠ

„G – T – Bukovica“

94,100,101,104,105,109,110

953

3

VAREŠ

„Gornja Stavnja“

35,36,37,38,39,40,41,42

1260,5

4

TEŠANJ

„DVU II“

133,135,136,137,139,140,144,145

849,7

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

NAPOMENA: Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj 21-PL/13 može se dobiti na zahtjev u prostorijama u prostorije PJ Šumarija Olovo ili na broj 032/825-184, 032/825-156,  032/828-360, u prostorije PJ Šumarije „Vareš“,ili na broj 032 / 843-004, 032 / 843-070,u prostorije Šumarije Tešanj ili na broj 032/656-580 ili na web stranici www.spdzdk.ba.

Prilikom podnošenja prijave na javni oglas dostaviti sljedeće podatke u ponudi:

-   Rješenje o  upisu u sudski registar (ovjerena kopija),

-   Uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija),

-   Uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a (ovjerena kopija)

-    Ponuđač je obavezan dostaviti rješenje nadležnog ministarstva o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu , odnosno ugovor sa izvođačem radova koji posjeduje rješenje od nadležnog ministarstva o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu (priložiti rješenje – ovjerenu kopiju )

-   Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude.

 

Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 10.06.2013. godine do   10,00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa  naznakom ''Licitacija br. 21-PL/13 – prodaja drvnih sortimenata „na  panju“za Lot 1 ili Lot2 ili LOT3 ili LOT4   - NE OTVARATI.

Prijave slati na adresu: JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25. Zavidovići

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje će se obaviti dana 10.06.2013.godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Uslovi plaćanja: Ponuđač dužan je uz traženu dokumentaciju priložiti dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude po svakom apliciranom LOT-u u iznosima kako slijedi:

-          500,00 KM ukoliko početna vrijednost drvnih sortimenata iznosi do 5.000,00 KM,

-          1.000,00 KM ukoliko početna vrijednost drvnih sortimenata iznosi od 5.000,00 do 10.000,00 KM,

-          2.500,00 KM ukoliko početna vrijednost drvnih sortimenata iznosi od 10.000,00 do 50.000,00 KM

-          5.000,00 KM ukoliko početna vrijednost drvnih sortimenata iznosi od 50.000,00 do 100.000,00 KM,

-          10.000,00 KM ukoliko početna vrijednost drvnih sortimenata iznosi više od 100.000,00 KM.

NAPOMENA

Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, garancija će se vratiti nakon što se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor, garancija se neće vratiti, a ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji, kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata.

Iznos garancije za ozbiljnost ponude koji je Kupac uplatio na ime učešća na licitaciji Prodavac će zadržati do kraja relizacije ugovora na ime garancije za dobro izvršenja ugovora.

Ukoliko Kupac bude uredno izvršavao ugovorene obaveze do kraja iznos garancije će biti uračunat kao avans za zadnju isporuku. Ukoliko Kupac ne bude poštovao  ugovorene obaveze  Prodavac će zadržati iznos garancije.

Ukoliko ponuđena jedinična cijena po bilo kom sortimentu i klasi je neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

 

DIREKTOR

Kopić Mirzet, dipl.ing.šum

 

Download tenderska dokumentacija i cjenovni obrazac

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: