Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka medicinske opreme - aparata za Kliniku za gastroenterohepatologiju i OJ Kliničku hemiju i biohemiju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

OPĆINA CENTAR SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-1-1-86/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Centar Sarajevo
Kontakt osoba: Melvin Isaković
Adresa: Mis Irbina 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200650440009
Telefon: 033562300
Faks: 033562400
Elektronska pošta(e-mail):kabinet@centar.ba
Internet adresa(web):www.centar.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
SARAJEVO CENTAR
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka medicinske opreme - aparata za Kliniku za
gastroenterohepatologiju i OJ Kliničku hemiju i biohemiju KCU-a
u Sarajevu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka medicinske opreme - aparata za Kliniku za
gastroenterohepatologiju i OJ Kliničku hemiju i biohemiju KCU-a
u Sarajevu
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema obezbjeđenim sredstvima u budžetu Općine Centar Sarajevo
za 2013. godinu
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
125.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Bolnička br. 25
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(Detaljne innformacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Mis Irbina broj 1, soba 230/II, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1.Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom
obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj
dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj
dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog
formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
2.Sva uvjerenja, potvrde, i druge javne isprave ne smiju biti starije
od 90 dana.
3.Dokumenti u ponudi trebaju biti označeni rednim brojem iz ovog
sadržaja ponude.
4.Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po
ovom obavještenju o javnoj nabavci.
(M1-A-8152-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: