Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kablova sa priborom: kabl, kruta žica, telefonski signalni kablovi, kablovske spojnice, kabl stopice...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-340/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Višnja Softić, dipl.ecc
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
Internet adresa(web):www.viksa.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 meseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 150.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
"Kablovi sa priborom"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO skladište ugovornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokuementaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju prije
nego što je otkupe. Uplatu za otkup TD izvršiti u korist UniCredit
banke na žiro račun br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za
otkup tenderske dokumentacije" ili na glavnoj blagajni KJKP
"ViK" d.o.o. Sarajevo u ul. J. Černija br. 8., Sarajevo.
Za sve dodatne informacije vezane za stručni dio tendera,
kontaktirati stručno lice:Enver Filipović, dipl.el.ing.-tel: 033
237-655
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Enver Filipović, el.ing.
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
E-mail:enverf@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Zehra Tihić, dipl.prav.
Adresa: Terezije br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail:zehrat@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Zehra Tihić, dipl.prav.
Adresa: Terezije br.38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
E-mail:zehrat@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
(M1-A-8114-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: