Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja priključnog vozila Schwarzmueller

Izvor: eKapija.ba, 11.06.2013.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Regionalni centar Sarajevo

Broj: 02/6-1/IV-16-7-6273-13/11

Sarajevo, 24.05.2013. godine

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( «Sl. Glasnik BiH» broj 89/05), člana 79. i 88. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza («Sl. Glasnik BiH» broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjenog priključnog vozila Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje:

 

D I R E K T N U P R O D A J U

 

Koja će se održati dana 18.06.2013. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Đoke Mazalića broj 5, I sprat, soba broj 113A, Sarajevo sa početkom u 12,30 časova, radi namirenja duga prodajom zaplijenjenog priključnog vozila dužnika GLOB-METAL d.o.o. Kiseljak, Ulica Brestovsko bb, ID broj 4236351190009.

 

R.br.

Marka i tip vrsta vozila

Kol.

God.proizv

1.

Priključno vozilo, Marka vozila-SCHWARZMUELLER, NN34, reg.oznaka

T32-T689, br. šasije 62860

1

1990

 

Način prodaje:

Direktna prodaja priključnog vozila vozila će se vršiti bez obaveze polaganja depozita.

 

Način dostavljanja ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije vršenja prodaje uz jasno navođenje

imovine koja je predmet ponude ( redni broj i naziv) kao i ponuđenu cijenu. Ponude dostaviti lično na protokol RC Sarajevo ili putem pošte na adresu:

UIO Banja Luka

Odsjek za pružanje usluga

Grupa za prinudnu naplatu

Ul. Đoke Mazalića br. 5

71000 Sarajevo

sa naznakom: Ponuda za kupovinu zaplijenjenog priključnog vozila dužnika GLOB-METAL d.o.o.

Kiseljak.

 

Uslovi učešća i prodaje:

Pravo učešća imaju punoljetna fizička i pravna lica.

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači. Prodaja priključnog vozila vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Svi ponuđači na zahtjev treba da pokažu svoju ličnu kartu ili pasoš, a ukoliko su zastupnici isto moraju dokumentovati. U prisustvu svih učesnika, Odbor će otvoriti koverte i prodati imovinu licu sa najboljom ponudom. U slučaju da lice koje je ponudilo najveću cijenu ne bude prisutno, imovina se prodaje sljedećem licu sa najboljom ponudom.

Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos , Odbor će vršiti prodaju imovine putem nadmetanja međutim licima koja su dala ponudu sa istim iznosom. Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje.

Sve obaveze za kupljeno priključno motorno vozilo (PDV, transport i sl.) preuzima kupac. Predaja priključnog vozila kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju dogovorene cijene i kada dokaže da su ispunjene obaveze koje proizlaze iz kupovine.

Priključno vozila koje je predmet direktne prodaje može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 časova u prostorijama dužnika GLOB-METAL d.o.o. Kiseljak, Ulica Brestovsko bb, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 033/279-530, 033/279-531, 033/279-566, 033/279-490 i 033/279-534.

 

DOSTAVITI:

1. Na oglasnu ploču

2. Na web stranicu

3. Odsjek za pružanje usluga

4. Grupa za prinudnu naplatu

5. a/a

 

Šef Grupe za prinudnu naplatu

Mirsad Švraka

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: