Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka vodovodne armature za objekte

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-347/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Softić Višnja,dipl.ecc.
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
Internet adresa(web):www.viksa.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 250.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
35/13- Vodovodne armature za objekte
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Vodovodne armature za objekte
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
250.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO skladište ugovornog organa u Sarajevu
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:95,00 %
2. rok isporuke, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 9.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.7.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.7.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: ul.Terezija br.38, Sarajevo, ( sala za sastanke)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za sva pojašnjenja koja se odnose na tehnički dio tenderske
dokumentacije kontaktirati stručno lice: Esvada Kamenica,
dipl.ing.maš., tel. 033/774-924
Uplata za tendersku dokumentaciju može se izvršiti na slijedeći
način:
3389002208274753 UniCredit Bank d.d.
Blagajna u ul. J.Černija br.8
Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju prije
nego što je otkupe
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Esvada Kamenica,dipl.ing.maš
Adresa: Gliše Jankovića br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033774924
Faks: 033774924
E-mail:esvadak@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadrić,dipl.pravnik
Adresa: Terezija br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail:amelk@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadrić,dipl.pravnik
Adresa: Terezija br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail:amelk@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
(M1-A-8731-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: