Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kancelarijskog materijala - kasete i toneri

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

MUP KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-187/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033655917
Elektronska pošta(e-mail):javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa(web):mup.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dato u TD
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 198.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala - kasete i toneri
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala - kasete i toneri
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
datouTD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
datouTD
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
datouTD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
datouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
datouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
datouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:50,00 %
2. rok isporuke proizvoda, učešće:20,00 %
3. uslovi i način plaćanja, učešće:10,00 %
4. garantni rok za isporučene proizvode, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 15.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 14:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 16:00
Mjesto: La Benevolencija br. 16
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može dobiti svaki radni dan od 10-15
sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30
KM. Uplata tenderske dokumentacije vrši se na račun broj
338-000-22 100 19263, depozitni račun Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 1701001, općina
077 )
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033655917
E-mail:javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa:mup.ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Mešić
Adresa: La benevolencija br 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286747
Faks: 033611099
E-mail:javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa:mup.ks.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Mešić
Adresa: La benevolencija br 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286747
Faks: 033611099
E-mail:javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa:mup.ks.gov.ba
(M1-A-8814-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: