Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka betona

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBINJE
ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" A.D. BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 387-1-1-1-61/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBINJE, ZEDP
"ELEKTRO-BIJELJINA" A.D. BIJELJINA
Kontakt osoba: ekonomski dio: Slađana Jagodic; tehnički dio:
Sonja Dobrinović
Adresa: MAJEVIČKA 97
Poštanski broj: 76300
Opština/Grad: Bijeljina
IDB/JIB: 4400358420004
Telefon: 055226700
Faks: 055210304
Elektronska pošta(e mail):elektrobn@teol.net
Internet adresa(web):www.elektrobijeljina.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka betona za potrebe Radnih jedinica ZEDP
,,Elektro-Bijeljina" a.d.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
NabavkabetonazapotrebeRadnihjedinica:Bijeljina,Ugljeviki
Zvornik, prema Planu nabavki za 2013. godinu
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Odloženo plaćanje, prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Uslovi za učešće iz člana 24. ZJN BiH, prema tenderskoj
dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi za učešće iz člana 25. ZJN BiH, prema tenderskoj
dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi iz učešća iz člana 26. ZJN BiH, prema tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 15.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 25,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: ZEDP ,,Elektro-Bijeljina" a.d. ul. Majevičk 97,
Bijeljina,salazasastanke
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti neposredno,
putem pošte ili elektronske pošte, nakon slanja pismenog
zahtjevaidokazaoizvršenojuplatinaknadeuiznosuod25,00KM,
na žiro račun: 5550010000400094 kod Nove Banke Bijeljina. Za
plaćanja izvan Bih obratiti se na navedenu adresu ugovornog
organa (kao u koraku 1) radi slanja instrukcije za plaćanje.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka betona za potrebe Radne jedinice Bijeljina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
NabavkabetonazaRadnujedinicuBijeljinapremaPlanunabavki
za 2013. godinu
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
54.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Godinu dana od potpisivanja ugovoranj ili do realizacije
ugovorene vrijednosti
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Na potrebnim lokacijama navedenim u tehničkoj specifikaciji
V. Dodatne informacije
U tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka betona za potrebe Radne jedinice Ugljevik
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka betona za potrebe Radne jedinice Ugljevik prema Planu
nabavki za 2013. godinu
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tendersekoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
32.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Godinu dana od potpisivanja ugovora ili do realizacije
ugovorene vrijednosti
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Na potrebnim lokacijama navedenim u tehničkoj specifikaciji
V. Dodatne informacije
U tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka betona za potrebe Radne jedinice Zvornik
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka betona za potrebe radne jedinice Zvornik prema Planu
nabavki za 2013. godinu.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
34.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Godinu dana od potpisivanja ugovora ili do realizacije
ugovorene vrijednosti
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Na potrebnim lokacijama navedenim u tehničkoj specifikaciji
V. Dodatne informacije
U tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-8859-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: