Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka euro dizela EN 590 i benzina BMB-95

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD
BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-1-1-335/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD
BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovic
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870600
Faks: 035875166
Elektronska pošta(e-mail):direktor@rmub.ba
Internet adresa(web):www.rmub.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
EURO DIZEL EN 590 I BENZIN BMB-95
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
250.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tendersko0j dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće:90,00 %
2. udaljenost benzinske pumpe od sjedišta Ugovornog organa,
učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 17.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Armije BiH 52, Direkcija Rudnika, sala 34
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije dostaviti zajedno
sa dokazom o uplati novčane naknade za TD na faks broj 035 870
404. TD se može preuzeti lično u kancelariji broj 61 ili ista može biti
dostavljena elektronskim putem. Uplata novčane naknade se može
izvršiti na račun broj: 1321300309179345 kod NLB banke dd
Tuzla; 1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino
ponuđače: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SNJIFT code
RZBABA2S, Beneficiary dd rudnici mrkog uglja "Banovići", Ac-
count No: 501012000-22678, IBAN:BA391611250000210002.
Napomena: Ponuđači koji su učestvovali na prvom postupku
nemaju obavezu ponovne uplate za TD ali su dužni istu izuzeti.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD
BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
E-mail:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD
BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilović
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
E-mail:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa:www.rmub.ba
(M1-A-8630-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: