Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kompjuterske i programske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 535-1-1-1-35/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU Dom zdravlja Cazin
Kontakt osoba: Emina Delić
Adresa: Indire Pjanić 28
Poštanski broj: 77220
Opština/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263129140009
Telefon: 037514324
Faks: 037539027
Elektronska pošta(e-mail):cazin.domzdravlja@bih.net.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kompjuterske i programske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kompjuterske i programske opreme
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Količine prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
70.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZU Dom zdravlja Cazin
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2013 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Precizirano tenderskom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Precizirano tenderskom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Precizirano tenderskom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Precizirano tenderskom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:40,00 %
2. Rok isporuke roba, učešće:25,00 %
3. Rok plaćanja, učešće:15,00 %
4. Garantni rok na kompjuterskoj opremi poslije instalacije,
učešće:10,00 %
5. Gaarantni rok na programskoj opremi poslije instalacije,
učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 15.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 58,50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin, prostorija biblioteke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Iznos naknade za tendersku dokumentaciju od 58,50 KM (sa
uključenim iznosom PDV-a) uplatiti na šalteru naplate u ZU Dom
zdravlja Cazin ili uplatom na žiro račun broj 1610350025280085
(M1-A-8570-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: