Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka prehrambenih proizvoda i sredstava za ličnu higijenu u vidu tipskih paketa za socijalno ugrožene pripadnike boračke populacije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 893-1-1-1-28/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Elzira Arifhodžić, Velid Imamović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska pošta(e-mail):mbp@ks.gov.ba
Internet adresa(web):www.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda i sredstava za ličnu
higijenu u vidu tipskih paketa za socijalno ugrožene pripadnike
boračke populacije. Nabavka broj 06-14-17030/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet ugovora je nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda i
sredstava za ličnu higijenu u vidu tipskih paketa za socijalno
ugrožene pripadnike boračke populacije, a koja se realizuje u
skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i
Hercegovine. Detaljnije informacije nalaze se u tenderskoj
dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
cca 1540 korisnika
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
171.100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prehrambeni proizvodi i sredstva za ličnu higijenu u vidu tipskih
paketa isporučivali bi se sukcesivno u prodajnim objektima firme
koja bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač..
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od potpisa ugovora pa do kraja 2013. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 11.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 15:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 15:30
Mjesto: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica
Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvoreni postupak će se obaviti u skladu sa odredbama člana 29.
Zakona o javnim nabavkama.
Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu da budu
upućeni u pismenoj formi, putem faksa ili elektronske pošte ili
putem telefona, uz obavezu ponuđača da u što kraćem roku dostavi
zahtjev u pismenoj formi, počev od 19.06.2013.godine, a
najkasnije do roka utvrđenog u obavještenju o javnoj nabavci.
Ukoliko ponuđač ne dostavi zahtjev u pismenoj formi do utvrđenog
roka smatra se da je odustao od učešća u javnoj nabavci, uz obavezu
da ugovornom organu nadoknadi troškove tenderske
dokumentacije i dostavljanja na adresu ponuđača.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Elzira Arifhodžić, Velid Imamović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562008
Faks: 033562251
E-mail:elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba
Internet adresa:www.mbp@ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Elzira Arifhodžić, Velid Imamović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562008
Faks: 033562251
E-mail:elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba
Internet adresa:www.mbp@ks.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Elzira Arifhodžić, Velid Imamović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
E-mail:elzira.arifhodzic.mbp@ks.gov.ba
Internet adresa:www.mbp@ks.gov.ba
(M1-A-8791-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: