Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva (Banja Luka, Čelinac, Laktaši, Drinić, Drvar, Višegrad, Rudo, Vlasenica, Zvornik, Šekovići, Milići, Gradiška, Prnjavor, Srbac, Doboj, Kalinovik, Trnovo, Modriča, Petrovo, Derventa...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-777/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanović
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska pošta(e mail):uprava@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 55
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe organizacionih dijelova Javnog
preduzeća
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 22.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 26.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Direkcija Javnog preduzeća, Romanijska 1, Sokolac
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:
1)Uputitipismenizahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije,
za nabavku goriva, za Lot broj_______, po Obavještenju o nabavci
broj ________, od _____2013. g.
2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavanje tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na žiro račun broj: 562-001-00000330-38.
Zahtjev i dokaz o uplati dostaviti na faks 057/405-341.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Banja Luka" Banja Luka
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
19.650,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
39.797,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Čelinac"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
16.500,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
33.345,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Laktaši"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
10.900,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
22.072,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Oštrelj-Drinić" Drinić
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
88.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
177.540,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG " Klekovača-Potoci" Istočni Drvar
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
25.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.325,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Panos" Višegrad
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
30.700,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
62.217,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Rudo"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
6.100,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
12.396,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Birač" Vlasenica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
31.950,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
65.067,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Zvornik"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
2.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Milići"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
5.800,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
11.884,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Šekovići"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
5.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.210,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Gradiška" Gradiška
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
11.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
21.880,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Prnjavor"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
12.300,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
24.928,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Srbac"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
32.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
64.810,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Podgradci"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
76.700,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
155.261,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Doboj" Doboj
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
14.900,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.252,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Modriča"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
6.900,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
14.033,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Petrovo"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
6.900,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
14.043,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Derventa"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
9.500,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
19.250,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnost direktne isporuke goriva za potrebe mehanizacije i
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Zelengora" Kalinovik
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
25.200,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.867,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 21
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Treskavica" Trnovo
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
10.550,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
21.398,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Čemernica" Kneževo
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
35.700,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
72.749,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
58.800,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
118.340,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 24
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Majevica" Lopare
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
7.100,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
14.298,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Lisina" Mrkonjić Grad
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
28.900,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
58.207,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 26
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Botin" Nevesinje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
12.400,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.173,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Gacko"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
7.600,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.407,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 28
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Jahorina" Pale
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
40.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
80.980,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 29
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Prijedor" Prijedor
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
46.200,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
93.236,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 30
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Novi Grad"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
9.300,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
18.689,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 31
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Kozarska Dubica"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
9.400,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
18.747,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 32
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Oštra Luka"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
6.400,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
12.941,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 33
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Kostajnica"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
3.100,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
6.188,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 34
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Ribnik" Ribnik
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
113.200,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
228.136,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 35
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Sjemeć" Rogatica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
120.700,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
245.465,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 36
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Romanija" Sokolac
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
133.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
271.130,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 37
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Drina" Srebrenica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
44.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
88.470,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 38
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Bratunac"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
8.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.990,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 39
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Maglić" Foča
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
76.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
154.680,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 40
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Borja" Teslić
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
71.500,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
143.395,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 41
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Visočnik" Han-Pijesak
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
120.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
242.760,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 42
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Vučevica" Čajniče
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
49.500,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 43
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠG "Gorica" Šipovo
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
128.600,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
261.438,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 44
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za "Istraživačko-razvojni i projektni centar" Banja
Luka
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
13.500,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
27.405,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 45
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za "Centar za sjemensko-rasadničku prizvodnju" Doboj
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
8.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
16.240,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 46
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za PJ "Petkovača" Brčko
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
7.200,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
14.626,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 47
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za RJ "Stanovi" Doboj
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
7.400,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.022,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 48
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za RJ "Stupine" Nevesinje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
3.750,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.610,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 49
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za RJ "Bišina" Šekovići
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
5.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.075,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 50
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za RJ "Gornja Puharska" Prijedor
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
3.650,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.452,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 51
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za "Centar za gazdovanje kršom" Trebinje
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
18.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
36.140,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 52
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "Bileća"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
5.000,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
9.900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 53
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za ŠU "LJubinje"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
2.500,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.950,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 54
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za Direkciju Javnog preduzeća Sokolac
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
16.800,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
34.104,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 55
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za Odjeljenje Direkcije Javnog preduzeća Banja Luka
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
16.800,00 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
34.104,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Udaljenost benzinske stanice od organizacionog
dijela,učešće: 20,00 %
3. Rok plaćanja,učešće: 10,00 %
4.Mogućnostdirektneisporukegorivazapotrebemehanizacijei
motornih pila u radnim jedinicama JP,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Definisano u TD

PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER
370-1-1-5-778/13
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: PUBLIC FOREST ENTERPRISE "Republic of
Srpska Forests" Join stock
Contact person: Tomislav Jovanovic
Address: Romanijska 1
Postal code: 71350
Municipality/City: Sokolac
Identification number: 4400632340004
Telephone: 057405300
Fax: 057405341
E-mail:uprava@sumers.org
Internet address: www.sumers.org
I.2. Address from which further information can be obtained
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public subjects
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,
I.3.c. Activities of contracting authority: Other
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods, Purchase
II.1.a. Title of the object of the contract
Purchase fuel for 2013.
II.1.b. Description of the object of the contract
Detail description of the subject of contract will be named in the ten-
der documentation.
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1.684.550,00 l
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 22.7.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
30,00 BAM
III.3. Time limit and place for receipt of tenders/request to
participate
Date: 26.7.2013.
Time: 10:00
Address and place: Direkcija Javnog preduzeća, Romanijska 1.
Sokolac
(M1-E-8819-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: