Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i epruveta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

BRČKO DISTRIKT BiH
ISPRAVKA OBAVIJESTI
O NABAVI BROJ 257-1-1-6-855/13
Obavijest koja se ispravlja
Broj obavještenja: 257-1-1-1-819/13
Datum objave obavještenja: 27.5.2013.
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Dragan Jokanović
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Općina/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska pošta(e-mail):dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa(web):www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.2.a mijenja se i glasi: 3.
Odjeljak II.4.a. mijenja se i glasi: Nabava laboratorijskog potrošnog
materijala (lot 1), laboratorijskog potrošnog materijala - epruveta
(lot 2) i laboratorijskog potrošnog materijala - epruveta (lot 3) za
potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 9.7.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 9.7.2013, vrijeme: 13:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 9.7.2013, vrijeme: 13:15,
mjesto: Dom kulture Brčko, Mladena Maglova 2.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Tenderska dokumentacija, kao i
ispravka tenderske dokumentacije se preuzima bez naknade sa
službene web stranice Vlade Brčko distrikta
www.nabavka.bdcentral.net. Ispravka tenderske dokumentacije ća
na navedenoj web stranici biti dostupna za preuzimanje od
13.06.2013. do 09.07.2013. godine.
Promijenjeni su podaci na sljedećim lotovima: 1,2
Dodaje se Aneks B za lot broj 3
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 1
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.1. mijenja se i glasi: 25.186,00.
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 2
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.1. mijenja se i glasi: 5.983,00.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
laboratorijski potrošni materijal - epruvete
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
od dana potpisa do 31.12.2013. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(M1-F-8803-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: