Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka medicinskih sredstava VII/2013: osteosintetski materijal, vanjski, kružni, hibrid fiksator, hemostatske spužvice, hirurški instrumenti...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 506-1-1-6-437/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 506-1-1-1-428/13
Datum objave obavještenja: 10.6.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla, Amina Šuko, tel. 033 29
81 42, 033 26 68 40, fax. 033 266 830, e-mail:indira.perlaŽkcus.ba
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266830
Elektronska pošta(e-mail):indira.perla@kcus.ba
Internet adresa(web):www.kcus.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.2.a mijenja se i glasi:30. Odjeljak IV.3.b-1. mijenja se i
glasi: 2,00KMpo LOT-u+17% PDV-a iliT.D. 60,00KM17%
PDV-a. Odjeljak V. mijenja se i glasi: Tenderska dokumentacija se
može preuzeti u KCUS-a Klinička apoteka, Bolnička 25 u vremenu
od 7,30-15,30 h, uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati ili
ovjeren dokaz o elektronskoj uplati nerefundirajućeg iznosa od
2,00KM+17% PDV-a po LOT-u, za kompletnu T.D. 60,00KM
+17% PDV-a. Uplata se vrši na transakcijski račun KCUS-a na broj
3389002207951937 UniCredit bank d.o.o., u svrhu "Otkup
tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih sredstava
VII/2013 - Specifični materijal za potrebe O.J. Klinika za
ortopediju i traumatologiju KCUS-a". Ponude se dostavljaju na
originalnoj T.D., propisno zatvorene, zapečaćene, putem pošte ili
lično na Protokol KCUS-a, objekat TEB-a, Bolnička 25. Dobavljač
će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima će čitko
napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda
i njene kopije sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u
jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/fax-om
dobavljača na kojoj će pisati: "Ponuda za isporuku Medicinskih
sredstava VII/2013 - Specifični materijal za potrebe O.J. Klinika za
ortopediju i traumatologiju KCUS-a - ne otvarati-otvara komisija".
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Tenderska dokumentacija može se obezbijediti tri dana od
objavljivanja.. Briše se Aneks B za lot broj 2. Briše se Aneks B za
lotbroj12.
(M1-F-8878-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: