Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka novog bagera-rovokopača

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-1-1-181/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic/Alma Jusić Demirović
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska pošta(e-mail):javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa(web):ussume.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka jednog novog bagera-rovokopača
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1 komad
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco Kupac.ugovorni organ, stovarište u Bos.Petrovcu
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do isporuke
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:75,00 %
2. Garantni rok, učešće:20,00 %
3. Rok isporuke, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 23.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20.00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.7.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Radnička bb, Bos.Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendrska dokumentacija preuzima se lično ili putem pošte uz
predočen dokaz o uplati za istu. Uplata se vrši na trans.račun
ugov.organa br:1610350014130032 otvorenog kod Raiffeisen
bank BiH.
(M1-A-9312-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: