Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za mlinsko postrojenje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-531/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Mevludin Alatić
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska pošta(e-mail):amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za mlinsko postrojenje
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
140.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana od datuma stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Zahtjevani način plaćanja je odgođeno plaćanje minimalno 30 dana
po isporuci
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom
registru
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sadržana u tački 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 19.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla"
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa
PDV-om, a plaćanje izvan BiH se vrši preko vakufske banke d.d.
Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA
391601020000013652 BIC/SNJIFT:VAKUBA22 sa pozivom za
otkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-531/13.
Plaćanje unutar BiH VRŠI SE NA RAČUN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH
sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj
145-1-1-1-531/13.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: evludin Alatić
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305081
Faks: 035305009
E-mail:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(M1-A-9093-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: