Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka prehrambenih proizvoda (ulje jestivo, brašno, so, šećer, riža, makaroni, paštete, dodatak jelima, paprika aleva, biber, sirće, senf, majoneza, kečap, prezla, palenta...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-138/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Kontakt osoba: Željko Rakić
Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4.
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401630930005
Telefon: 051334365
Faks: 051334395
Elektronska pošta(e mail):umf@mup.vladars.net
Internet adresa(web):www.mup.vladars.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 450.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih proizvoda
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe MUP-a Republike
Srpske
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
450.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Detaljne informacije i zahtjevi datiu tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Obavezni uslovi za učešće iz člana 25. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Obavezni uslovi za učešće iz člana 26. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 22.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 26.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kao u koraku 1
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za Td vrši se na račun javnih prihoda RS
broj:5620990000055687, vrsta prihoda:722511, buxetska
organizacija:0712108, šifra opštine 002, sa naznakom "TD za
prehrambene proizvode"
(M1-A-9103-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: