Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka elektro opreme i materijala za instalacije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. - KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 280-7-1-4-343/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa(web):www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektro opreme i materijala za instalacije
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Elektro oprema i materijal za instalacije
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 3.7.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Ul. Alije Izetbegovića br. 17
72240 Kakanj
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska b.b.
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska pošta (e-mail):rudnikaida@gmail.com
Internet adresa(web):www.rmukakanj.ba
(M1-D-9183-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: