Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća, mesa i suhomesnatih proizvoda, svježeg voća i povrća

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-117/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590218
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hrane i napitaka po LOT-ovima u toku 2014. godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća
LOT 2 - Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda
LOT 3 - Nabavka svježeg voća i povrća
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji - odgođeno iz budžetskih
sredstava
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul.
Tina Ujevića br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i
ovjerenog pismenog zahtjeva dobavljača,
- Iskazati jedinične cijene i ukupan iznos ponude na obrazcu za
cijenu ponude (ANEKS 3), uključujući sve relevantne troškove
sa pripadajućim porezom (PDV-om),
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača da su cijene
fiksne i iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco
sjedište kupca FMUP-a, isporučeno,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača o roku
isporuke računajući od momenta narudžbe pojedinačno za
svaki LOT,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača koje ponuđene
stavke-robe su porijeklom iz BiH,
- Dobavljač ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po LOT-u,
bez davanja alternativne ponude,
- Pismeno ovlaštenje za potpis ponude,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača kojom
potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90
dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda,
- Dobavljači dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije)
kopije na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i
"KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pečatom i
potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti
sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće
riječi: "Ponuda za isporuku hrane i napitaka za potrebe FMUP-a
u toku 2014. godine, LOT (navesti broj i naziv LOT-a) - ne
otvarati do 30.07.2013. godine do 12,30 sati",
- Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavu
ponuda tj. 30.07.2013. godine do 12,00 sati bit će vraćene
dobavljaču neotvorene,
- Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavljača
uz pismeno ovlaštenje i
- Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u
otvorenom postupku, te zadržava pravo poništiti započeti
postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u
skladu sa članom 12 ZJN.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska pošta: mat-finŽfmup.gov.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska pošta: mat-finŽfmup.gov.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska pošta:mat-finŽfmup.gov.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih artilkala, napitaka i južnog voća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
130.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Započinje 01.01.2014. godine i završava 31.12.2014. godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, ukupna po LOT-u, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 6,00 %
3. Rok plaćanja, učešće: 4,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Po objektima ugovornog organa (područje Kantona Sarajevo)
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
105.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Započinje 01.01.2014. godine i završava 31.12.2014. godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, ukupna po LOT-u, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 6,00 %
3. Rok plaćanja, učešće: 4,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Po objektima ugovornog organa (područje Kantona Sarajevo)
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka svježeg voća i povrća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka svježeg voća i povrća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Započinje 01.01.2014. godine i završava 31.12.2014. godine
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, ukupna po LOT-u, učešće: 90,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 6,00 %
3. Rok plaćanja, učešće: 4,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Po objektima ugovornog organa (područje Kantona Sarajevo)
(M1-A-9535-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: