Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hrane: voće, povrće, svježe meso, pileće meso i kokošija jaja, smrznuta i konzervirana riba, prerađevine od mesa, bezalkoholna pića i konditorski proizvodi, kafa, začini i čajevi...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-150/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Sunčica Abramušić
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska pošta: kbzenicaŽkbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina
II.2. Podjela na lotoveDa
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka hrane za potrebe jedne godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Otvoreni postupak nabavke hrane za jednu godinu u JU Kantonalna
bolnica Zenica odobren Odlukom Upravnog odbora JU Kantonalna
bolnica Zenica broj 20/1-3702 od 28.05.2013. godine
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM + PDV bez obzira na
broj LOT-ova
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67 Zenica, zgrada
Direkcije, kancelarija br.30, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u zgradi Direkcije ,soba
44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati 20,00
KM + PDV odnosno ukupno 23,40 KM, na račun Bolnice broj
134-010-00000138-94 kod IKB D.D. Zenica i Zahtjev za učešće sa
svim podacima o ponuđaču. Na nalogu za uplatu obavezno navesti
napomenu: "uplata za tendersku dokumentacija broj 11-10/13".
Tenderska dokumentacije se može dostaviti i putem pošte
ponuđačima koji dokaz o uplati i pismeni zahtjev upute na fax iili
e-mail z Aneksa A.
Ponuđači imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije
otkupa uz pisani zahtjev upućen na fax ili na e-mail iz Aneksa A.
3. Ponuda se dostavlja u tri primjerka: Original i dvije kopije
kompletne ponude.Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vrši na
isti račun uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za
tender 11-10/13.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Abramušić Sunčica
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska pošta: j-nabavkeŽkbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Abramušić Sunčica
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska pošta: j-nabavkeŽkbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Helvida Munir
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032209427
Faks: 032226576
Elektronska pošta:j-nabavkeŽkbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Voće i povrće
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
134.011,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Svježe meso
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
89.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pileće meso i kokošija jaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
82.862,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja1 godina
III. Podkriteriji1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Smrznuta i konzervirana riba
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
32.736,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prerađevine od mesa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.575,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DatouT.D.
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Bezalkoholna pića i konditorski proizvodi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.230,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kafa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.046,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Začini i čajevi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
47.057,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Konzervirani smrznuti proizvodi od voća i povrća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
63.425,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
(M1-A-9387-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: