Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka laboratorijskog materijala, kiveta za aparat Hemocue i dezinfekcionih sredstava

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-84/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagic, mag.oec.
Adresa: Čekaluša 86
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska pošta: tenderiŽztmfbih.ba
Internet adresa:www.ztmfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potrosnog laboratorijskog materijala za potrebe osnovne
djelatnosti Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1.Laboratorijski materijal
Lot 2.Kivete za aparat Hemocue
Lot 3.Dezinfekciona sredstva
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dokaz dobavljaca da nema smatnji za sudjelovanje u javnom
nadmetanju u smislu odredbi u clanu 23.stav 1.tacke a,b,c,d,e,f,g
Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokument o registraciji ponudjaca za obavljanje relevantne
djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15 KM za svaki lot pojedinacno
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Cekalusa 86,.Sarajevo, Sala konzilija, II sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se moze preuzeti u skladu sa clanom
18.YJN svaki radni dan u periodu od 07.00-15.00 h.
Naknada troskova na ime izdavanje TD iynosi 15.00 KM za svaki
lot pojedinacno i uplacuje se u korist Zavoda za transfuzijsku
medicinu F BiH na rn.br.1820000000161492 kod Bor banke
Sarajevo.
Ponudjac moze dostaviti ponudu za jedan,dva ili vise lotova.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagic, mag.oec./Odsjek za
ekonomske i racunovodstvene poslove
Adresa: Čekaluša 86, I sprat, ulaz od Vaskularne klinike
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033567320
Faks: 033567333
Elektronska pošta: tenderiŽztmfbih.ba
Internet adresa:www.ztmfbih.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lot 1.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Laboratorijski materijal
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema teh.specifikaciji iz TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
87.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12/dvanaest mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco skladiste Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lot 2.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kivete za aparat Hemocue
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema teh.specifikaciji iz TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12/dvanaest mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco skladiste Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lot 3.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dezinfekciona sredstva
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema teh.specifikaciji iz TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
8.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12/dvanaest mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco skladiste Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
(M1-A-9377-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: