Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva za motorna vozila za PJD Mostar, Konjic i Jablanica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BiH
D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 374-1-1-1-63/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
Podružnica Elektrodistribucija Mostar
Kontakt osoba: Almir Lizde
Adresa: Adema Buće 34
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4200225151133
Telefon: 036502100
Faks: 036502112
Elektronska pošta: ragibsŽelektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo za motorna vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo za motorna vozila
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM po lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: A. Buća 34, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pismeni zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije i kopiju
uplatnice uputiti na fax 036 502 112
Račun za uplatu novčane naknade za tendersku dokumentaciju
1606100000008742, Vakufska banka
d.d. Filijala Mostar
lot 1 se otvara 29.07.2013.god. u 10.00 sati
lot 2 se otvara 29.07.2013.god. u 10.30 sati
lot 3 se otvara 29.07.2013.god. u 11.00 sati
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Almir Lizde
Adresa: Adema Buće 34
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
Telefon: 036502137
Faks: 036502112
Elektronska pošta: almirlŽelektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo za motorna vozila PJD Mostar
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo za motorna vozila PJD Mostar
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
212.400,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
dvije godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
pumpna stanica ponuđača
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
gorivo za motorna vozila pjd konjic
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
gorivo za motorna vozila pjd konjic
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
100.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
dvije godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
pumpna stanica ponuđača
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo za motorna vozila PJD Jablanica
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo za motorna vozila PJD Jablanica
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
21.698,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
dvije godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
pumpna stanica ponuđača
(M1-A-9462-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: