Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka prehrambenih namirnica: hljeb i peciva, svježe meso i suhomesnati proizvodi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI
CENTAR VILINA VLAS VIŠEGRAD
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 931-1-1-1-9/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI
CENTAR VILINA VLAS VIŠEGRAD
Kontakt osoba: PERO PETROVIC
Adresa: Višegradska banja b.b Višegrad
Poštanski broj: 73240
Opština/Grad: Višegrad
IDB/JIB: 4400498190009
Telefon: 058620311
Faks: 058620480
Elektronska pošta: vvlasŽteol.net
Internet adresa:vilinavlas.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: VIŠEGRAD
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih namirnica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih namirnica potrebnih za kuhinju naše
Ustanove
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Dokazi se podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10,00KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JU R:C "Vilina Vlas" Višegradska banja b.b ,73240
Višegrad
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti u kojoj se podnose ponude obavezno naznačiti
"PONUDA ZA JAVNU NABAVKU-NE OTVARAJ"
i navesti broj LOT-a za koji se ponuda odnosi.
Ponude se mogu dostavljati poštom ili direktno na protokol
ugovornog organa.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prehrambene namirnice
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prehrambene namirnice za potrebe kuhinje Ustanove
II. Ukupna količina ili obim ugovora
170.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
145.299,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12mjeseci
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 80,00 %
2. rok plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JURC"Vilina Vlas"Višegradska banja b.b
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hljeb i peciva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hljeba i peciva za potrebe kuhinje Ustanove
II. Ukupna količina ili obim ugovora
15.000,00KM
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.820,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12mjeseci
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 80,00 %
2. rok plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JURC"Vilina Vlas"Višegradska banja b.b
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Svježe meso i suhomesnati proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Svježe meso i suhomesnati proizvodi za potrebe kuhinje Ustanove.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
130.000,00KM
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
111.111,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12mjeseci
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 80,00 %
2. rok plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JURC"Vilina Vlas"Višegradska banja b.b
(M1-A-9381-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: