Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i isporuka digitalne televizijske opreme, sa instalacijom iste, obukom kadrova i puštanjem u rad

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-1-11-80/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Ergin Osmić
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200351290009
Telefon: 033454805
Faks: 033455148
Elektronska pošta: ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa:www.bhrt.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka digitalne televizijske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka digitalne televizijske opreme prema
specifikaciji i tehničkom opisu datom u prilogu tenderske
dokumentacije, sa instalacijom iste, obukom kadrova i puštanjem u
rad
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12,
71000 Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 dana od datuma obostranog potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:60,00 %
2. Način i uvjeti plaćanja, učešće:40,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.8.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše
Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Ponude se dostavljaju u tri primjerka, i to u originalu i dvije
fotokopije;
- Tenderska dokumentacija se može dobiti isključivo na pismeni
zahtjev dobavljača dostavljen ugovornom organu fax-om ili
mail-om;
- Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Osmić
Ergin, tel. 033 454 805, fax 033 455 148, mob. 061 484 770, e-mail:
ergin.osmicŽbhrt.ba;
- Zatvorene i zapečaćene ponude sa punom adresom primaoca i sa
jasno uočljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO
NADMETANJE ZA NABAVKU DIGITALNE TELEVIZIJSKE
OPREME - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola
(prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
__________________
RADIOTELEVISION OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Radiotelevision of Bosnia and Herzegovina
Contact person: Osmi} Ergin
Address: Bulevar Me{e Selimovi}a 12
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Novi Grad
Identification number: 4200351290009
Telephone: 033454805
Fax: 033455148
E-mail:ergin.osmic@bhrt.ba
Internet address: www.bhrt.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public subjects
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
State level,State level
I.3.c. Main activity of contracting authority: Other
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Purchase of Digital TV Equipment
II.1.b. Description of the object of the contract
Purchase and delivery of digital TV equipment according to specifi-
cation and technical description enclosed to tender documentation,
including installation, staff training and commissioning
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to the Tender Documentation
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 11.8.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
0,00
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 16.8.2013.
Time: 12:00
Address and place: Radiotelevision of Bosnia and Herzegovina,
Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
- Three copies of tenders shall be submitted, one original and two
photocopies;
- Tender documentation may be obtained exclusively at a written
request of the supplier submitted to the contracting authority via.
fax or mail;
- Contact person for obtaining the tender documentation: Osmi}
Ergin, tel. 033 454 805, fax 033 455 148, mob. 061 484 770, e-mail:
ergin.osmic@bhrt.ba;
- Closed and sealed tenders with full address of the recipient and
clearly visible note: "TENDER FOR PUBLIC COMPETITION
FOR PURCHASE OF DIGITAL TV EQUIPMENT - DO NOT
OPEN" shall be submitted to the protocol office (ground floor) in
the building of the Radio-Television of Bosnia and Herzegovina.
(M1-E-9554-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: