Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva i maziva u toku 2014. godine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-118/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590218
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva u toku 2014. godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva u toku 2014. godine
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
45.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Gorivo na benzinskim pumpama, a mazivo sjedište ugovornog
organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Započinje 01.01.2014. godine i završava 31.12.2014. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji - odgođeno iz budžetskih
sredstava
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuIV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeDatum: 6.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.8.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul.
Tina Ujevića br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE- Tenderske dokumentacije se preuzimaju na osnovu potpisanog i
ovjerenog pismenog zahtjeva dobavljača,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača da su cijene
goriva iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco
benzinske pumpe dobavljača, isporučeno (obavezno priložiti od
strane nadležne institucije ovjerenu fotokopiju posljednje obavijesti
o promjenama cijena i marži u maloprodaji - OPC i OPM, ovjerenu
od strane nadležnog Ministarstva o važećoj cijeni tečnih goriva),
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača da su cijene
maziva fiksne i iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu
fco sjedište kupca FMUP-a, isporučeno,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača o roku isporuke
goriva i maziva računajući od momenta narudžbe,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača koje ponuđene
stavke-robe su porijeklom iz BiH,
- Pismeno ovlaštenje za potpis ponude,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača kojom potvrđuje
da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana od isteka
krajnjeg roka za dostavu ponude,
- Dobavljači dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije
na kojima će čitko napisati : "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA
PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pečatom i potpisom trebaju
biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom
dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: "Ponuda za isporuku
goriva i maziva za potrebe FMUP-a u toku 2014. godine - ne
otvarati do 06.08.2013. godine do 12,30 sati",
- Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavu ponuda tj.
06.08.2013. godine do 12,00 sati bit će vraćene dobavljaču
neotvorene,
- Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavljača uz
pismeno ovlaštenje,
- Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u otvore-
nom postupku, te zadržava pravo poništiti započeti postupak ili
odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa članom 12
ZJN.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska pošta: mat-fin@fmup.gov.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeKontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska pošta: mat-fin@fmup.gov.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska pošta:mat-fin@fmup.gov.ba
(M1-A-9874-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: