Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za održavanje opreme za medicinske gasove proizvođača MEDICOP i DRAGER, bakarne cijevi i fitinzi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-263/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Dušan Majkić, dipl. pravnik
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342618
Elektronska pošta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4134-1-1/13 od 19,04.2013. godine radi nabavke
materijala za godišnje tekuće održavanje opreme za medicinske
gasove za potrebe Službe tehničkih djelatnosti
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka materijala za godišnje tekuće održavanje opreme za
medicinske gasove za potrebe Službe tehničkih djelatnosti
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sredstva tekućeg poslovanja
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona - telefaksa,
identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe
- Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadležog
suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu
djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca)
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- precizirano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- precizirano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM plus PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.8.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.8.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom
adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ-OTVARA
KOMISIJA" ponuda za nabavku materijala za godišnje tekuće
održavanje opreme za medicinske gasove na adresu: KLINIČKI
CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol Kliničkog centra ili poštom
preporučeno, a primaju se do 07.08.2013. godine do 9,00 časova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Tenderska dokumentacija može se dobiti poštom ili preuzeti
svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 časova (Centralni
medicinski blok) kod šefa Službe za javne nabavke Majkić Dušana,
dipl. pravnika, uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati
nerefundirajućeg iznosa od 50,00 KM + PDV.
Uplata se vrši na žiro račun Kliničkog centra Banja Luka broj:
571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa
tenderske dokumentacije.
Klinički centar ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom
postupku.
Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik
BiH", broj 49/04).
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4134-1-1/13 od 19.04.2013. godine radi nabavke
materijala za godišnje tekuće održavanje opreme za medicinske
gasove za potrebe Službe tehničkih djelatnosti
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme proizvođača "MEDICOP" - ili ekvivalent
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO magacin Kliničkog centra Banja Luka, istovareno.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4134-1-1/13 od 19.04.2013. godine radi nabavke
materijala za godišnje tekuće održavanje opreme za medicinske
gasove za potrebe Službe tehničkih djelatnosti
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme proizvođača "DRAGER" ili ekvivalent
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO magacin Kliničkog centra Banja Luka, istovareno
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4134-1-1/13 od 19.04.2013. godine radi nabavke
materijala za godišnje tekuće održavanje opreme za medicinske
gasove za potrebe Službe tehničkih djelatnosti
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme-bakarne cijevi i fitinzi (za medicinsku upotrebu
prema DIN 13260)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO magacin Kliničkog centra Banja Luka, istovareno
(M2-A-9701-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: