Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka svježeg mesa, suhomesnatih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, pekarskih proizvoda...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

JP "ALJUANA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 988-1-1-1-6/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ALJUANA" d.o.o.
Kontakt osoba: Gordana Keserović
Adresa: Aleja Sv. Save 80
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402173470008
Telefon: 051231410
Faks: 051228401
Elektronska pošta: infoŽaljuana.ba
Internet adresa:www.aquana.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Banja Luka
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hrane za potrebe restorana preduzeća
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hrane(voće,povrće,meso i dr.)
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U
TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
BILANS STANJA I USPJEHA ZA 2012 GODINU.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
REFERENC LISTA-LISTA GLAVNIH ISPORUKA
KUPCIMA IZVRŠENA U PRETHODNOJ GODINI
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JP"Aljuana"doo Aleja S.Save br.80 Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka svježeg mesa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ostalog mesa i živinskog mesa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
21
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP "ALJUANA" doo Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka suhomesnatih proizvoda
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka suhomesnatih proizvoda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
12
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP ALJUANA" doo Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
20
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
28.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP"ALJUANA" DOO BANJA LUKA
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka gotovih i polugotovih prehrambenih proizvoda
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih proizvoda
II. Ukupna količina ili obim ugovora
69
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP"ALJUANA"doo Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pekarskih proizvoda
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hljeba i peciva
II. Ukupna količina ili obim ugovora
10
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP"ALJUANA"doo Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nbavka ribe i plodova mora
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ribe i dr.morskih plodova
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
22.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP"ALJUANA"doo Balja Luka
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka smrznutog povrća i voća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka smrznutog voća i povrća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
9
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP"ALJUANA,doo Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka svježeg povrća i voća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka svježeg povrća i voća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
46
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. cijena,učešće: 70,00 %
2. uslovi i način plaćanja,učešće: 20,00 %
3. rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JP"ALJUANA"doo Banja Luka
(M1-A-9898-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: