Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkog motornog vozila marke Škoda Super B

Izvor: eKapija.ba, 10.07.2013.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

 

Broj:    3364 -1/13

Dana,09.07.2013. godine

 

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br 27-PL/13 raspisuje se :

 

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 27-PL/13

(prodaja putničkog  motornog vozila marke „ŠKODA SUPER B“)

 

PREDMET OGLASA Raspisuje se Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda (prodaja putničkog  motornog vozila marke „ŠKODA SUPER B“) registarskih oznaka 459-T-072 ,godina proizvodnje2006. Na području JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o.Zavidovići,

 

LOT 1 –  (prodaja putničkog  motornog vozila marke „ŠKODA SUPER B“)

 

NAPOMENA: Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj 27-PL/13 može se dobiti  u prostorijama Komercijalne službe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići.

Za informacije obratiti se na broj 032/877-834.Kontakt osoba Čamdžić Mesud,dipl.pravnik.

U slučaju da ponudu dostavlja pravno lice – preduzeće potrebno je dostaviti;

1.  da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar,

2.  uvjerenje o poreskoj registraciji,

3.  uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a,

4.  dokaz o uplati tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM po LOT-u

5.  Ispravno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude.

 

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostavit;

1. kopija lične karte

2. potvrda prebivališta ( cips – kopija )

3. dokaz o uplati tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM po LOT-u,

4. ispravno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude.

                                                             

Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 16. 07. 2013. godine do 10,00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa  naznakom Licitacija br. 27-PL/13 (prodaja putničkog  motornog vozila marke „ŠKODA SUPER B“)–- NE OTVARATI.

Prijave slati na adresu: JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25. Zavidovići

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje će se obaviti dana 16.07.2013.godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25. – kancelarija br.19.

 

NAPOMENA

Ukoliko ponuđena cijena bude neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena.

Kupac je oslobođen plaćanja PDV-a na ponuđenu cijenu.

Kupac uz kupljeno auto dobiva set ljetnih guma sa aluminiskim felgama .

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.  

 

 

DIREKTOR

Kopić Mirzet, dipl.ing.šum 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: