Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sušare za sušenje voća

Izvor: eKapija.ba, 11.07.2013.

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED u saradnji sa Holandskom razvojnom agencijom (SNV) i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine

objavljuje

Javni poziv za dostavljanje ponuda za isporuku sušare za sušenje voća

 

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED u saradnji sa Holandskom razvojnom agencijom (SNV) i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine,shodno zadacima i planiranim aktivnostima koji su predviđeni projektom „Izvrsnost ženskih ruku u proizvodnji i preradi voća“ koji je finansiran od ProgramaLokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine, poziva sva pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i instalacijom kapaciteta za sušenje voća (sušare) i koja su pravno registrovana u navedenoj djelatnosti, da dostave svoje ponude u postupku nabavke sušare za sušenje voća, prema dolje navedenim uslovima.

1. Predmet nabavke: Sušara za sušenje voća (šljiva);

2. Zahtijevane tehničke karakteristike sušare za sušenje voća:

a)  Molimo Vas da nam dostavite ponude za navedene opcije

a.  300 kg/24 h na bazi sirove šljive,

b.  500 kg/24 h na bazi sirove šljive,i

c.  1000 kg/24 hna bazi sirove šljive;

b)  Sušara treba da bude projektovana tako da pored šljive može da suši i druge vrste voća (jabuka, kruška), povrće, pečurke i ljekovito bilje;

c)  Sušara treba biti izrađena od čelične konstrukcije koja će se postaviti na ravnu betonsku podlogu;

d)  Sušara treba biti izrađena od materijala koji su dozvoljeni za upotrebu u prehrambenoj industriji;

e)  Sušenje treba da se odvija strujanjem zagrejanog vazduha između tacni na kojima se nalazi sirovina za sušenje;

f)   Sušara treba da ima mogućnost djelimične ili potpune izmjene vazduha;

g)  Toplotni agregat treba da bude projektovan tako da kao pogonsko gorivo može koristiti drvo, otpatke drveta, koštice voća i sl.

h)  Prostor za toplotni agregat treba biti fizički odvojen od prostora za sušenje;

i)   Sušara ne smije da svojim radom ugrožava ljudsko zdravlje i životnu sredinu;

3. Uz ponudu, Ponuđač treba da dostavi i nacrt sušare, podatke o gabaritima sušare, težini opreme, tehnološkim parametrima (radni pritisak, radnu temperaturu, potrebne količine vode, tip priključka – trofazni/monofazni, ukupna potrošnja električne energije i dr.).

4. Ponuđač mora da uključi dopremanje, montažu i puštanje u pogon sušare za voće;

5. Za svu ponuđenu opremu, Ponuđač će da obezbijedi kvalitetan i efikasan servis i održavanje u garantnom i van garantnog roka;

6. U ponudi moraju biti navedeni neto cijena, iznos PDV-a i ukupna cijena za navedene stavke;

7. Ponuda treba da bude važeća do 30.08.2012., godine, i to treba biti naznačeno u Ponudi.

8. U zvaničnoj Ponudi Ponuđač treba da istakne osnovne podatke o firmi (naziv, adresa, tel./fax, e-mail), podatke o registraciji firme (mjesto registracije, registracioni broj, šifra djelatnosti), poreski identifikacioni broj, PDV identifikacioni broj (ukoliko je firma u PDV sistemu), broj žiro računa i u kojoj banci je otvoren;

9. Ukoliko Ponuđač (firma) posjeduje instalirane sisteme upravljanja kvalitetom, dokazi o njima treba da budu priloženi uz ponudu;

Kriterijum odabira ponude je najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uslove iz ovog poziva. Nakon odabira najpovoljnije ponude, Dobavljač se obavezuje da će uz sušaru isporučiti:

1. Tehničku dokumentaciju, neophodnu za pravilno korištenje i održavanje opreme;

2.T ehnološku dokumentaciju potrebnu za pravilno upravljanje i podešavanje tehnoloških parametara zavisno od vrste sirovine koja se bude sušila;

3. Atest za sušaru;

Sušara treba da bude isporučena i instalirana u Općinu Doboj Jug (Federacija Bosne i Hercegovine).

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 16h 20. 07. 2013. godine na adresu Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj: Vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina ili na elektronsku poštu (s.jovanovic@aced.ba)

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: