Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka laptopa, mini laptopa, ultrabook računara, tablet-računara, personalnih računara, TV aparata (LED, LCD, Plazma)

Izvor: Oslobođenje, 12.07.2013.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO,

Obala Kulina bana 8

Dioničko društvo BH Telecom, dd Sarajevo; Obala Kulina bana 8; 71 000 Sarajevo www.bhtelecom.ba ID broj: 4200211100005; PDV broj: 200211100005 

 

BH Telecom ima namjeru obogatiti svoju ponudu i u tom cilju objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće robe:

1. Laptopi;

2. Mini laptopi;

3. Ultrabook računari;

4. Tablet-računari;

5. Personalni računari;

6. TV aparati (LED, LCD, Plazma).

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi

a) Izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija);

b) Set finansijskih izvještaja za 2011. i 2012. godinu (kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjenama u kapitalu i računovodstvene zabilješke), kojim dokazuje da je pozi tivno poslovao na dan 31.12.2011. godine i 31.12.2012. godine

c) Izjavu da je ponudač saglasan u potpunosti ispoštovati sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06).

Posebni uslovi

a) Popunjen formular za podnošenje prijave;

b) Autorizaciju (original ili ovjerenu kopiju) da je podnosilac prijave ovlašteni distributer/prodavac za ponuđenu robu koju izdaje proizvodač/glavni distributer za tržište BiH (autorizacija treba biti izdata za 2013. godinu);

c) Izjavu da podnosilac prijave ima obezbijeđenu autorizovanu servisnu podršku za konkretan brand tehničke robe koju nudi (ova stavka se ne odnosi na podnosioce prijave za komisionu prodaju dodatne opreme);

d) Izjavu proizvodača/glavnog distributera za tržište BiH s naznačenim vremenom saradnje podnosioca prijave na poslu distribucije/prodaje konkretnog branda;

e) Izjavu proizvodača/glavnog distributera za tržište BiH s naznačenom sumom ukupnog prometa konkretnog branda koji je ostvario podnosilac prijave u 2012. godini;

f) Zvaničan maloprodajni cjenovnik robe koju nudi za tekući mjesec sa cijenama u koje je uključena komisiona naknada.

Formular za podnošenje prijave i vodič za popunjavanje formulara za podnošenje prijave po ovom javnom pozivu, svi zainteresovani mogu preuzeti besplatno na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8 ili zahtjevom na e-mail: mirza.hadzic@bhtelecom.ba.

Prijave koje ne budu dostavljene u skladu s formularom za podnošenje prijava neće biti razmatrane. BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve troškove prijavljenih.

BH Telecom će nakon razmatranja pristiglih prijava pristupiti vrednovanju istih po utvrđenoj metodologiji, nakon čega će na pregovore pozvati sve kvalifikovane podnosioce prijava, te na osnovu pregovora izvršiti konačno vrednovanje.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave se podnose na protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8,71000 Sarajevo, sa naznakom "Ne otvarati, Komisiona prodaja terminalne opreme".

Dostavljena prijava se ne smatra ponudom i ne obavezuje BH Telecom.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: