Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka avio-karata za potrebe službenih putovanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 55, 15.07.2013

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-2-1-129/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti
Granična policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Vilotić
Adresa: Reufa Muhića 2A
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200416170006
Telefon: 033755239
Faks: 033755236
Elektronska po{ta: granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa:www.granpol.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2014. do 31.12.2015
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 51.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak za nabavku avio karata
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka avio-karata za potrebe službenih putovanja.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo, Ul. Reufa Muhića 2-A
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dobavljač neće moći tražiti avansno plaćanje
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.8.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Reufa Muhića 2 A, 71 210 Ilidža/Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokuentacija se može dobiti na zahtjev, svakim radnim
danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 15 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i
troškove slanja tenderske dokumentacije dobavljačima. Uplatu
izvršiti na račun JRT Trezor BiH- Depozitni račun, broj
1610000010751006, vrsta prihoda 722153, budžetska organizacija
0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni
postupak za nabavku avio-karata za potrebe službenih putovanja za
potrebe Granične policije BiH. Pod opštinom se podrazumijeva
opština uplatioca. Na zahtjevu je potrebno upisati sve kontakte
dobavljača-adresa, mjesto, tel, fax itd.
(M1-A-10055-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: