Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hidrauličnog bagera kašikara zapremine kašike (3-4)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 55, 15.07.2013

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-11-608/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Perišić
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 57/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hidrauličnog bagera kašikara zapremine kašike (3-4)
m3
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Jedan (1) kom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lokalitet ZP R i TE Gacko AD Gacko
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 180 dana od dana stupanja ugovora na snagu.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemlje u kojoj je
ponuđač registrovan.
Ovim Rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovanje bez gubitka u poslednje dvije godine (2011, 2012).
Dokaz o solventnosti poslednjih šest mjeseci.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljno razrađeno u tenderskom dokumentu.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:80,00 %
2. tehnička sposobnost, učešće:14,00 %
3. rokovi isporuke, učešće:6,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
23.8.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 23.8.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.8.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u
opravdanim slučajevima definisanim u Članu 12, ZJN BiH, a da
pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u
postupku javnog nadmetanja.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Plaćanje izvan BiH se vrši preko Unikredit banke, AD
Banja Luka, po instrukcijikoja se može dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Plaćanje unutar BiH vrši se plaćanjem na blagajni
preduzeća ili putem Unikredit banke AD Banja Luka na račun
br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Perišić Radojica, Jegdić LJilja
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Šešlija Miodrag, Drašković Dragan
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059475292
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: miodrag.seslija@ritegacko-rs.ba
_________________
ZP"RUDNIK I TERMOELEKTRANA"GACKO A.D.
GACKO
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: ZP "Rudnik i Termoelektrana" Gacko A.D. Gacko
Contact person: Perišić Radojica
Address: GRAČANICA BB
Postal code: 89240
Municipality/City: Gacko
Identification number: 4401387900003
Telephone: 059472413
Fax: 059472085
E-mail:komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Republika Srpska
I.3.c. Main activity of contracting authority: Eletricity
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Public tender No 57/13
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of hydraulic excavator with bucket capacity of (3-4)
m3, for needs of Working unit Mine
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1 (one) pc
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 23.8.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50,00 KM, 25,56 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to partici-
pate
Date: 23.8.2013.
Time: 11:00
Address and place: Gacko, Administration building, ZP R i TE
Gacko, A.D. Gacko
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Termination of the contract award procedure may be terminated
only in justified cases defined in article 12. ZJN BiH, while at the
same ZP R i TE Gacko A.D. Gacko not bear any costs in the process
of public bidding.
Tender document can be received after payment (in cash on cashier
or by payment on bank account No. 551 030 000 1096 939 at
UniCredit Bank) amount of 50,00 BAM.
Payment from out of Bosne i Hercegovine on bank account
540100-01083619, SWIFT BLBABA22 in the name ZP Rudnik i
TE Gacko, amount of 25,56 eura . Purchase of tender docu-
ment:Public tender No 57/13 Procurement of hydraulic excavator
with bucket capacity of (3-4) m3, for needs of Working unit Mine.
(M1-E-10240-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: