Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkih i teretnih motornih vozila i radnih mašina: VW Golf, Pasat, Lada Niva, Fiat, Damper, traktor, prikolice, Zastava...

Izvor: Dnevni Avaz, 15.07.2013.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija ", Bihać

 

Na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za ponovljenu prodaju otpisanih putničkih i teretnih motornih vozila- i radnih mašina putem Javnog poziva Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać br.

32-21135/2013 od 02.07.20I3.g. i Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, Izvršnih direktora, Pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Droštva-prečišćeni tekst. br. U-01-3318/12-34/19 od 07.02 20tt.g. br. U-01-6767/12/42/7a od 13.03.2012.godine, br. U-01-15986/12-57/7 od 12.06.2012 godine i br, U-01-2520/13-95/14 od 29.01.2013.godine. objavljujem:

 

JAVNI POZIV

ZA PONOVLJEN POSTUPAK PRODAJE PUTNIČKIH I TERETNIH

MOTORNIH VOZILA, I RADNIH MAŠINA

PODRUŽNICE „ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ

 

1. Predmet poziva

 

Predmet pozrva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju otprsanih putničkih i teretnih motornih vozila, i radnih mašina Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać, putem pribavljanja pismenih

Ponuda, po specifikaciji u tabeli:

 

Rbr

Marka i tip vozila

Tehničke karakteristike vozila

Reg.ozn. vozila, god. proizv. (odjavljeno)

Lokacija vozila

Tchn. ispravno stanje vozila

Početna cijena vozila

1

VW Golf Manh

Putničko.br šas. VW1931HLTM315518,

916-E-487 1997

Bihać

ne

320,00

2

Zastava RicoRP 10

Putničko, br. šas. 608234,

492-M-466 1987

Bihać

ne

2000,00

3

Traktor IMT 558

Radno, br. šas. 701021079,

284-J-108 1978

Bihać

ne

1.000,00

4

VW Pasat

I'utničko, br. šas W VWZZZ3 AZSE214579,

990-M-740 1996

Bihać

ne

320,00

5

Škoda Felicija

Putničko, br šas TMBEEA613X0002186,

000-T-662 1999

Bihać

ne

320,00

6

Lada

Niva

Putničko, br. šas. XT A212140Y504011,

072-M-921 2000

Cazin

ne

320,00

7

FAP 13-14

Teretno, br. šas. 102121,

627-T-995 1986

S.Most

ne

2.500,00

S

SKODA Felicia

Putničko,br.šas. TMBEHH613 Y5204312,

634-A-575 2000

Bihać

ne

320,00

9

Lada Niva

Putničko, br. šas. XTA21213021666615,

K49-J-025 2002

S.Most

ne

320,00

10

VW Golf

Putničko,br.šas. W VWZZZ1GZNW189813,

125-T-983 1992

Bihać

•ne

320,00

11

Lada Niva

Putničko, br. šas. XTA21213021673031,

406-T-469 2002

Bihać

ne

320,00

12

Lada Niva

Putničko, bf. šas XTA21213021666742,

406-T-472

2002

Bihać

ne

320,00

13

Fiat Ducatto

Teretno, br. Šas. ZFA29000000308705,

070-A-122 1992

Bihać

ne

600,00

14

Nissan Trade

Teretno, br. Šas. V W AKE05 5 8W A 786652,

072-J-231 1998

Bihać

ne

640,00

15

Fiat Iveco

Teretno, br Šas. ZCFA5061002550869

A42-A-836 1999

Bihać

ne

2.000,00

16

Vtljuškar, MINNiš

Specijalno radno vozilo, br Šas.

Bez Broja! 1995

Bihać

ne

960,00

17

Damper 9000D

Specijalno radno vozilo, bez podataka!

Bez Broja! 1995

Bihać

ne

480,00

18

Tam auto korpa

Teretno vozilo, auto korpa, bez podataka!

Bez Broja! 1995

Bihać

ne

960,00

19

STEYR HIAB

Teretno, br. šas. 9916652151,

207-A-037 1983

Bihać

ne

3.500,00

20

Prikolica JP 355

Poluprikolica, br šas 0241ZTFB,

417-M-835 2006

Bihać

ne

300,00

21

Prikolica JP 900

Poluprikolica, br. šas 0240ZTFB,

417-M-838 2006

Cazin

ne

350,00

22

Prikolica JP 5600

Poluprikolica, br šas. 0239ZTFB,

417-M-837 2006

Bužim

ne

1.000,00

23

Prikolica JP 7200

Poluprikolica, br. šas 0243ZTFB,

417-M-836 2006

Bihać

ne

1.200,00

24

VW GolfU

Putničko, br šas.WVWZZZ 1 9ZJW235458,

207-A-036 1987

Bihać

ne

320,00

25

VW Golf II

Putničko,br.šas. WVWZZZ19ZJW408002,

207-A-033 1988

Bihać

ne

320,00

26

Prikolica Ljutomer 511,3

Poluprikolica, br.šas. 990525,

215-T-458 1986

Bihać

ne

3.000,00

 

2. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna iica koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na protokol Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać. Ponuđač ima pravo da aplicira na sve ili pojedinačne pozicije iz javnog poziva sa jasno naznačenim rednim brojem vozila za koje dostavlja ponudu. Pravo učešća u postupku nemaju zaposleni u JP Elektroprivreda BiHd.d. Sarajevo

 

3. Sadržaj ponude:

Podaci o fizičkom licu: ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena kopija lične karte, CIPS uvjerenje, ne stanje od 6 mjeseci

Podaci o pravnom licu: ovjerena fotokopija iješenja o upisu u sudski registar, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku , adresa i broj telefona Iznos ponude u KM: Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca.

 

4. Dostavljanje ponuda

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Podružnica Elektrodistribucija Bihać, ul. Bosanska 25. Kancelarija br. 3. sa naznakom:

U slučaju ponude za kupovinu u paketu navesti „NE OTVARAJ „,. Ponuda za Javni poziv za prodaju vozila-kupovina u paketu ".

U slučaju pojedinačne ponude navesti, NE OTVARAJ.Ponuda za Javni poziv za prodam vozila-poiedinačna kupovina", sa navedenim rednim brojem vozila iz tabele Ponuda se dostavlja do 31.07.2013. godine do 14,00 sati. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda održat će se 31.07.2013. godine u 15,00 sati, na adresi Krupska 44, sala za sastanke Podmžnice Elektrodistribucija Bihać.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

5. Tok licitacije

1) Registracija ponuđača - provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika;

2) Predsjednik komisije saopštava sadržaj javnog poziva i poziva učesnike da pristupe Otvaranju ponuda:

3) Javno otvaranje ponuda:

a) Prednost imaju i prvo se otvaraju ponude na kojima je označeno da se kupovina vrši u „ paketu",

b) U slučaju da ponuđač prihvata kupovinu u paketu po početnoj ili višoj ponuđenoj cijeni, izabira se onaj ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu i na ukupn ponudeiy iznos dobija popust od 25%.

c) U ovom slučaju ponude za pojedinačnu kupovinu se ne razmatraju.

d) Ukoliko nema ponuda za kupovinu u paketu ili su date ponude niže od zadate cijene pristupa sc pojedinačnoj prodaji u skladu sa početnom cijenom ili višom ponuđenom

4) Nakon otvaranja ponuda, zaključuje se javno nadmetanje i utvrđuje lista ponuđača koji su ponudili cijenu jednaku ili višu od utvrđene početne „ukupne „ ili „pojedinačne „ cijene.

5) Komisija će pregledom dostavljenih ponuda i dokumentacije kroz postupak evaluacije, utvrditi izbor najpovoljnijeg ponuđača

6) Ukoliko se pojave dva ili više ponuđača s istom cijenom, koja je ujednp i najviša cijena ponude, Komisija će ih pozvati da izvrše povećanje cijene javnim nadmetanjem. Najmanje povećanje licitiranog iznosa je 100,00 KM. Ukoliko ponuđači ne žele nadmetanje. Komisija će proglasiti kupcem, ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Podnižnice Elektrodistribucija Bihać.

 

6. Obaveze kupca

1) Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je uplatiti puni iznos za kupljena vozila u roku od 7 dana, od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nakon čega se uz dokaza o uplati zaključuje ugovor o kupoprodaji:

2) Kupac je dužan preuzeti vozila najkasnije 5 dana od dana potpisivanja ugovora;

3) Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac;

4) Prodaja se vrši po načelu "kupljeno-videno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a pnmo-predaja vozila biće izvršena u skladu sa kupoprodajnim ugovorom

5) Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora Podružnica „Elektrodistribucija" Bihać ugovor će sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

7. Pregled vozila

1) Vozila se mogu pregledati

Bihać - Centralno skladište Krupska bb i skladište V.Polje;

Sanski Most -skladište Zdena. PJD Sanski Most;

Cazin- skladište PJD Cazin.

 

2) Kontakt osobe:

Robert Janković: 037 229-345,

Samir Piralić: 037 318-600

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: