Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja/otkup sekundarnih sirovina i otpadnog materijala

Izvor: Dnevni list, 04.09.2013.

ELEKTROPRIJENOS BIH

 

OGLAS

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA

PRETKVALIFIKACIJI ZA PRUŽANJE USLUGE

- OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNOG MATERIJALA -

1. UGOVORNI ORGAN

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija

Elektroprijenos BIH a.d. Banja Luka Operativno područje Mostar

Kontakt osoba

Mirko Ćorluka, tel.br. ++387 36 326 023

Valentina Radišić, tel.br. ++387 36 326 024

Adresa:

Blajburških žrtava bb

Poštanski broj: 88000

Grad: Mostar

Identifikacijski broj: 4402369530009

Telefon:

00387 36 326 023

Faks:

00387 36 316 531

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba

2. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno područje Mostar, Blajburških žrtava bb, 88000 Mostar

3. OPIS PREDMETA UGOVORA

Prodaja/otkup sekundarnih sirovina i otpadnog materijala koji se nalaze u OP Mostar

4. MJESTO PRODAJE/OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNOG MATERIJALA I OPREME

Na paritetu FCO materijal Elektroprijenosa BiH - OP Mostar

5. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA - 1 (jedna) godina od dana stupanja Ugovora na snagu.

6. UVJETI ZA SUDJELOVANJE-OSOBNA SITUACIJA

U skladu sa Zakonom o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnog materijala (Sl.novine FBiH 35/98), Zakon o upravljanju otpadom (51. novine FBiH 33/03, Zakon o zaštiti okoliša (Sl.novine BiH 35/03), kao i svim ostalim podzakonskim aktima proisteklim iz navedenih Zakona da je registriran za obavljanje sljedećih djelatnosti:

a) reciklaža metalnih ostataka i otpadaka (nelegirano i legirano staro željezo, gus, bakar, i legure bakra, aluminij i legure aluminija, olovo i legure olova, cink i legure cinka itd.),

b) reciklaža nemetalnih ostataka i otpadnog materijala (rabljena ulja bez PCB/PCT, kiseline iz akumulatorskih baterija, guma, plastika, staklo, porculan, keramika itd.),

Navedene djelatnosti se dokazuju ovjerenim prijepisom svakog lista Rješenja o registraciji kod nadležnog suda.

c) da posjeduje važeću okolišnu dozvolu za zbrinjavanje navedenog pod a). i b).

7. ROK ZA PRIJAVU NA PRETKVALIFIKACUU

Rok za prijavu na pretkvalifikaciju je 10 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom tisku (Dnevni list i Večernji list). Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijave za sudjelovanje dostaviti poštom iii osobno u zatvorenoj/zapečaćenoj kuverti.

Na kovertama naznačiti: Prijava za sudjelovanje na pretkvalifikaciji za - Otkup sekundarnih sirovina i otpadnog materijala - sa naznakom «Ne otvarati»

Adresa priiema ponuda: ELEKTROPRIJENOS BiH - Operativno područie Mostar. Blaiburških žrtava bb, 88000 Mostar

8. POJAŠNJENJA POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA

Ponudači koji se prijave za sudjelovanje na pretkvalifikaciji i zadovolje tražene uvjete, odnosno oni koji su kvalificirani za pružanje predmetne usluge sukladno točki 6. ovog oglasa biti će obaviješteni o tome u roku 8 dana od dana prijema prijava za pretkvalifikaciju i biti će im poslana tenderska dokumentacija sa specifikacijom predmetnog materijala. U tenderskoj dokumentaciji biti će im pojašnjena daljnja procedura dostavljanja konačne ponude sa cijenom. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: