Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka komponenti za linijske rastavljače i postolja SN osigurača

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO ELDIS TEHNIKA D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-196/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno društvo Eldis
Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Komponente za linijske rastavljače i postolja SN osigurača
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Komponente za linijske rastavljače i postolja SN osigurača, za
proizvodne potrebe Ugovornog organa
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
250.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladište Ugovornog organa, Blažujski drum bb; 71210
Ilidža-Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 31.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.8.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.8.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža-Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije, ponuđač je obavezan
dostaviti pismeni zahtjev na e-mail sasa.nevesinjacŽelektroprivreda.ba
ili na faks broj ++387 33 779 622, sa dokazom o izvršenoj uplati
nepovratne naknade troškova za tendersku dokumentaciju. Tenderska
dokumentacija se dostavlja putem brze pošte na adresu naznačenu na
zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije, ili se preuzima lično
u prostorijama Ugovornog organa, svakim radnim danom od 09-14 h,
uz predočenje zahtjeva i dokaza za otkup tenderske dokumentacije.
Uplata otkupa tenderske dokumentacije sa dostavljenim zahtjevom je
uslov učešća na tenderu. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju
sa naznakom "Tender broj 140-07-OTP/14" iznosi 30,00 KM i uplaćuje
se na račun broj 1994970099866658, ili za inostrane ponuđače iznos od
15,34 EUR; SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE BA39 16110000
0117 1139 (sa klauzulom sve troškove snosi nalogodavac; OUR...). Za
troškove otkupa tenderske dokumentacije, Ugovorni organ će ponuđaču
ispostaviti fakturu. Prije otkupa ponuđači imaju prava uvida u TD, na
zahtjev u prostorijama Ugovornog organa ili putem e-mail /fax-a. Sve
dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do
01.08.2014. godine do 12:00 sati na faks broj 033 779 622.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba
(A-10969-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: