Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornog vozila Škoda Fabia 1.9 SDI

Izvor: Oslobođenje, 19.07.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE KABINET DIREKTORA

88000 Mostar, Dubrovačka bb

TeL+3836 445 670

Fax:+387 36 445 693

e-mail: info@fzmiopio.ba

Sarajevo, Ložionička broj 2

Tel. 033 723 125

Broj: FZ3I5-05-7-3290-1I14

Mostar, 18.7.2014. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje broj: UOFZ-21/14 od 26.6.2014. godine o provođenju javne licitacije za prodaju 1 (jednog) motornog vozila u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje objavljuje:

JAVNU LICITACIJU za prodaju 1 (jednog) motornog vozila u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje putem prikupljanja pisanih ponuda

I

Marka vozila, tip i vrsta goriva: ŠKODA FABIA 1.9 SDI, siva metalik boja, godište 2005, Eurodizel

Snaga motora: 47KW            

Radni obim motora: 1896 ccm         

Ostali podaci: Registriran do decembar/ prosinac 2014. godine          Pređenih 261.000 km   

Početna cijena 5.850,00 KM          

Lokacija vozila: Središnja administrativna služba Sarajevo, Ložionička br. 2

Kontakt-osoba: Omer Konjhodžić 033 723 128

II

Javna licitacija za prodaju 1 (jednog) motornog vozila u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, održat će se 25.7.2014. godine u 13 sati u prostorijama Federalnog zavoda za MIOIPIO u Sarajevu, Ložionička br. 2, Sarajevo, IV sprat.

Ponuda se mora dostaviti na obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio ovog teksta javne licitacije. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na sam dan otvaranja, a najkasnije do 12.45 sati.

Obrasci se preuzimaju u Sas Sarajevo, Ložionička br. 2.

III

Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe.

Napomena: Auto koje je predmet licitacije se može pogledati na sam dan održavanja licitacije na adresi Sas Sarajevo, Ložionička br. 2, Sarajevo od 9 do 12.30 sati (dvorište).

IV

Sve osobe zainteresirane za javnu licitaciju, dužne su uplatiti depozit u iznosu od 10% od početne cijene putničkog automobila koje je predmet javne licitacije, a isti se mogu uplatiti na žiroračun, broj 1549 2120 0147 7916 kod INTESA SANPA-OLO BANKA d.d, sa naznakom „ TROŠKOVI LICITACIJE FZMIOIPIO".

Potvrdu o uplaćenom depozitu potrebno je dostaviti uz cijenu ponude na dan održavanja javne licitacije. Bez potvrde o uplaćenom depozitu, zainteresirani nemaju pravo učešća i isti neće moći fizički prisustvovati licitaciji.

V

Ponuđač koji bude odabran kao najuspješniji dužan je postignutu cijenu za motorno vozilo uplatiti u roku od 3 dana od dana održavanja javne licitacije, te ukoliko to ne učini, smatrat će se da licitirano vozilo nije prodato, a položeni depozit neće biti vraćen.

Vozilo će se ponuditi drugorangiranom učesniku.

Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen na žiroračun u roku od 7 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena: Broj žiroračuna navesti u obrascu za cijenu ponude.

VI

Preuzimanje motornog vozila se može izvršiti odmah po uplati postignute konačne cijene, uz potpisivanje ugovora o prodaji motornog vozila.

Vozila se prodaju po principu „zatečenog stanja" ili „viđeno- kupljeno" i ne mogu se reklamirati.

Ako najbolji ponuditelj odustane od kupnje, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit od 10% mu se neće vratiti.

Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude ima ponuditelj sa najvišom ponuđenom cijenom od početne. U slučaju iste ponuđene cijene obavit će se usmeno javno nadmetanje.

VII

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na licu mjesta na navedenim adresama u točci I ovog oglasa.

DIREKTOR

mr. Zijad Krnjić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: