Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka stomatološkog potrošnog materijala za stomatološku protetiku i dentalnu implantologiju ( EmX Press i Emax Cream keramika, pincete, šajbe, brusilica keramička, organski vosak, dentalna keramika, kist za vosak , gumice za keramiku...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

JAVNA USTANOVA STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-42/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatološki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanović
Adresa: Bolnička 4a, Sarajevo
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
Internet adresa:www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 500.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stomatološkog potrošnog materijala za stomatološku
protetiku i dentalnu implantologiju
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stomatološkog potrošnog materijala za stomatološku
protetiku i dentalnu implantologiju
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
500.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Centralno skladište Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Rok isporuke, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.9.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.9.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, Sarajevo,
Dekanat - sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ će dobavljačima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa članom 18. ZJN, a u slučaju neposrednog preuzimanja
dobavljači istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(A-11286-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: