Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka nafte i naftnih derivata na području općina Bihać, Ključ i Sanski Most

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-1-1-427/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic/Amela Redžić
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa:ussume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata na području općina Bihać, Ključ i
Sanski Most
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
sukcesivna nabavka kao u nazivu lot-a
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
470.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Ugovorni organ isključuje avansnu uplatu
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10.00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.8.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.8.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Radnička bb, Bos.Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija preuzima se lično ili putem pošte (PTT
BiH) uz predočen dokaz o uplati za istu. Uplata se vrši na
trans.račun br:3385302261144206 otvoren kod UniCredit banke.
(A-11594-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: