Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za računarsku opremu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-384/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sonja Plavšić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051241599
Faks: 051215570
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za računarsku opremu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
-da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema
zemlji porijekla.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10 KM na ŽR
565-501-4200000-338 ili na blag. pred.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 18.8.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.8.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kralja Petra I Karađorđevića 93, Sala za tendere
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sonja Plavšić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051241599
Faks: 051215570
Elektronska po{ta: sonja.plavsic@postesrpske.com
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za računare
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u td
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
42.735,04 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
godina dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavni magacin kupca
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za lap top računare
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u td
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
1.709,40 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
godinu dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavni magacin kupca
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za štampače
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u td
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
5.128,20 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
godina dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavni magacin kupca
(A-11329-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: