Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za interventne procedure u radiologiji (stentovi) za potrebe Klinike za radiologiju KCUS-a

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-847/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla tel. 033 298 142, Amina
Šuko tel. 033 298 444, fax. 033 266 841, e-mail:
indira.perlaŽkcus.ba
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za interventne procedure u radiologiji (stentovi) za
potrebe Klinike za radiologiju KCUS-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 2,00KM + 17% PDV-a
lot,cijelaTD 6,00KM + 17% PDV-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 18.8.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.8.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Bolnička 25, zgrada TEB-a soba 2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa članom 18. ZJN BiH uplata se vrši na transakcijski
račun KCUS-a na broj 3389002207951937 UniCredit bank d.o.o.,
u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku Marterijala za
interventne procedure u radiologiji (stentovi) za potrebe Klinika za
radiologiju KCUS-a "
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta:indira.perla@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Stentovi za periferne dilatacije nitinol
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u TD
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište KCUS-a-Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Stentovi za perferne dilatacije Co-Cr
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u TD
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište KCUS-a-Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Teflonske žice vodilje
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u TD
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište KCUS-a-Klinička apoteka
(A-11458-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: